Ekonomisk maktförskjutning ökar konkurrensen

13 feb 2013

SIFI nytt Nr 10 – tema omvärldsanalys och kompetensutveckling

Skogsindustrin är i förändring till följd av en ekonomisk maktförskjutning och ökad konkurrens om naturresurser. Denna förändring kan i många fall leda till konflikt då det finns många olika intressenter med olika agendor, t ex bevarande av skog kontra produktion.

Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige

SIFI:s tionde nyhetsbrev har tema omvärldsanalys och kompetensutveckling. Artiklarna bygger i huvudsak på en nyligen publicerad rapport med titeln Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige.

Samarbete med Finlands Jord- och Skogsbruksministerium

Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, genom ledande skogsspecialist Jan Heino, har varit en drivande kraft på den finska sidan och tankesmedjan för internationella skogsfrågor – SIFI har varit drivande på den svenska. Rapporten presenterar en historisk tillbakablick, globala trender, förutsättningar och behovsanalys, samt åtgärdsförlag för att stärka export av skogligt kunnande från Finland och Sverige.

En outnyttjad exportpotential

Nyhetsbrevet börjar med en historisk återblick som visar biståndssamarbetets betydelse för att bygga upp internationell erfarenhet och kompetens inom den svenska skogssektorn. Skogsbranschens kunnande i Finland och Sverige uppvisar en god exportpotential som emellertid till en del är outnyttjad.

Tematisk omvärldsanalys

Omvärldsanalysen presenteras utifrån rådande omständigheter inom skogsindustrin, miljön, internationella- och regionala konventioner och markanvändning samt konkurrens om råvara.

Internationella skogliga uppdrag

Internationella skogliga uppdrag finns i huvudsak inom områdena näringsliv, internationella organisationer, bistånd och universitet. Idag är de flesta utlandsverksamma skogliga akademikerna anställda inom näringslivet.

Nedläggningar inom pappersindustrin

Årets sista nyhetsbrev avslutas med att omvärldsanalytiker Jakob Donner-Amnell gör ett inlägg rörande den svenska debatten rörande nedläggningar inom skogsindustrin i relation till den finska. De senaste nedläggningarna inom Storaenso bör lyfta debatten i Sverige kring skogssektorns betydelse för landets ekonomi.

Innehåll SIFI-nytt – Nr 10 – Tema Omvärldsanalys och kompetensutveckling

 1. Ledaren
 2. SWOT-analys av export av kunnande från Finland & Sverige
 3. En historisk återblick
 4. Omlokalisering av skogsindustriell a nyetableringar
 5. Skogen, miljön och internationell a konventioner
 6. Mångfacetter ad trend inom skogligt utvecklingsarbete
 7. Markanvändningen och konkurrensen om råvaran
 8. Internationella skogsfrågor blir allt mer komplicerade
 9. Trender inom skogsforskning
 10. Prioriterade åtgärder för skogssektorn
 11. Snäv debatt om skogssektorns utveckling i Sverige
 12. Kalendarium
 13. Vinterns aktiviteter

Trevlig läsning!

Fredrik Ingemarson, Redaktör

The Secretariat for International Forestry Issues, SIFI

Foto: Plywoodtillverkning i Fujian i östra Kina, Fredrik Ingemarson

Fler nyhetsbrev

Fler nyhetsbrev finner ni här: https://www.sifi.se/nyhetsbrev/