FAO-rapport: Skogen i fokus för en ny, grönare ekonomi

13 jul 2012

Hållbart skogsbruk kan bidra till att uppfylla utvecklingsmålen

Världens skogar och den betydelse de kan ha för en övergång till en ny, grönare ekonomi diskuteras under Rio+20-konferensen. Men för att på allvar inleda förändringsprocessen, behöver regeringar skapa program och policyer som gör det möjligt för att skogarnas fulla potential kommer till nytta, samtidigt som de förvaltas hållbart, säger FAO i sin nya skogsrapport.

I rapporten, The State of the World’s Forests 2012 (SOFO 2012), argumenterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation för att ett bättre och mer hållbart nyttjande av skogens resurser är rätt väg att gå för att komma till rätta med många av de utmaningar som diskuteras i Rio. Utmaningarna inkluderar bland annat minskad fattigdom och hunger, begränsande av klimatförändringens effekter samt utvecklande av alternativa och mer hållbara energikällor från bioprodukter och bioenergi.

Rapporten presenterades den 18 juni vid ett evenemang som anordnats under Rio+20-konferensen av FAO och dess samarbetspartners Brazilian Pulp and Paper Association (Bracelpa) och International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA).

”Skog och träd på jordbruksmark är en direkt källa till mat, inkomst och energi för över en miljard av världens fattigaste människor”, säger FAO:s undergeneraldirektör på avdelningen för skogsfrågor Eduardo Rojas-Briales. ”Dessutom lagrar skogarna kol och mildrar på så sätt klimatförändringen, upprätthåller mark- och vattenkvalitet samt motverkar ökenspridningen. En hållbar förvaltning av skog ger ett flertal fördelar, med rätt program och policyer kan sektorn leda vägen mot en mer hållbar och grön ekonomi”.

”Brasilien kan visa på framgångsrika exempel inom skogsbruket och deras metoder kan föras vidare till andra låginkomstländer för att stärka den gröna ekonomin och synergierna mellan hållbar utveckling och minskade klimatutsläpp. Diskussionerna under Rio+20 måste bli startskottet för en bättre balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer”, säger Elizabeth de Carvalhaes, ordförande i Bracelpa.

”Den internationella skogsindustrin ligger i framkant när det gäller skogsbevarande insatser”, säger Donna Harman, ordförande på ICFPA. ”Genom hållbar skogsförvaltning kan industrin inte bara bidra med en stabil årlig avkastning, utan även säkerställa ett överskott för framtida generationer. Den internationella skogindustrin ger också försörjningsmöjligheter och välstånd genom att skapa arbetstillfällen för miljontals människor världen över”.

Stärkta försörjningsmöjligheter

Investeringar i träföretag kan skapa arbetstillfällen och tillgångar och samtidigt stödja människor på landsbygden, enligt FAO:s nya rapport.

Ungefär 350 miljoner av världens fattigaste, varav 60 miljoner är ursprungsbefolkning, är beroende av skogen för sitt dagliga uppehälle och sin långsiktiga överlevnad, noterar rapporten. Trädjordbruk, också kallat agroforestry, bidrar i vissa fall med upp till 40 procent av jordbruksinkomsterna genom skörd av timmer, frukter, oljor och mediciner.

Skogsavverkning och skogsförstörelse har på sina håll gett träprodukter ett dåligt rykte, men om de framställs genom välskötta skogsbruk kan de både lagra kol och återvinnas på ett enkelt sätt. Världens skogsindustrier söker ständigt efter nya produkter och processer för att ersätta icke-förnybara material, något som öppnar vägar mot en grön ekonomi med låga koldioxidutsläpp. ”En hållbarhetsbaserad skogsindustri erbjuder ett sätt att förbättra för landsbygdsekonomier och samtidigt möta hållbarhetsmålen”, säger SOFO 2012.

Värdet på exporten av vissa skogsprodukter har mer än fördubblats mellan 2002 och 2010. Men samtidigt måste mer uppmärksamhet riktas mot att skapa små och medelstora skogsbaserade företag som lokalsamhällen kan dra nytta av, enligt rapporten.

Förnybar energi

FAO:s nya rapport hävdar också att ett hållbart skogsbruk erbjuder en förnybar, alternativ energikälla.

”Vedeldning är kanske den äldsta metoden som människor har för att få energi, men det betyder inte att den är föråldrad”, säger Rojas-Briales. ”Än idag är skogsbaserad energi den dominerande energikällan för över en tredjedel av världens befolkning, särskilt bland de fattiga”, fortsätter han. ”Men samtidigt som sökandet efter förnybara energikällor intensifieras, får vi inte förbise de stora möjligheter som biobränslebaserad energi från skogen utgör i form av ett rent och grönt alternativ”.

Enligt SOFO 2012 innebär timmer som energikälla en klimatneutral och socialt hållbar lösning. Det är dock under förutsättning att virket hämtas från skog som förvaltas på ett hållbart sätt och att det eldas med lämplig teknik, samtidigt som det sker i kombination med återplantering av skog.

Enligt rapporten är ”ökad användning av förnybar energi, inklusive träbaserade bränslen, relativt fossila bränslen, några av de enskilt viktigaste komponenterna vid en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Hållbar energiutvinning från trä kan skapa lokala arbetstillfällen och användas för att omdirigera utgifter från importerade fossila bränslen till investeringar i inhemska energikällor”.

FAO är dock noggranna med att påpeka att en sådan ökning måste uppmärksamma befintliga mönster inom träbaserad energiförsörjning. Dessutom måste också hänsyn tas till användningen av hållbara skogsförvaltningsmetoder inom återplanteringen och avverkningen av träd samt till införandet av effektiva teknologier för att omvandla biomassa till energi.

Kolinlagring för att mildra klimatförändringen

Stora mängder koldioxid kan avlägsnas från atmosfären genom minskad skogsavverkning och ett återskapande av förlorade skogsområden i stor skala. Detta skulle mildra effekterna av klimatförändringen samtidigt som försörjningsmöjligheterna på landsbygden förbättras och befolkningen får tillgång till förnybara råmaterial genom att användningen av trä och bambu samt bioenergi ökar, allt enligt SOFO 2012. Det internationella samarbetet för landskapsrestaurering (Global Partnership for Landscape Restoration) har identifierat nästan två miljarder hektar mark som skulle kunna restaureras.

Återbeskogningen har dessutom ytterligare fördelar i form av minskad ökenspridning och markförstörelse.

Policystöd

För att sätta skogen i centrum inom den nya, gröna ekonomin krävs i första hand policyer och program som ger företagare incitament att driva ett hållbart nyttjande av skogens resurser. Detta innefattar ”borttagandet av olämpliga incitament som leder till avskogning, förstöring och ombildning av skog till andra användningsområden, samt de drivkrafter som leder till ökad användning av icke-förnybara material såsom stål, betong, plast eller fossila bränslen som konkurrerar med trä och bambu”, säger SOFO2012.

Inkomstbringande ekosystemtjänster, som kolinlagring, kan också uppmuntra markägare och förvaltare att skydda och återskapa skogar. Dessutom kan öppna och decentraliserade förvaltningssystem, inklusive industriell utveckling och tillgång till energi, bidra till att främja lokalt företagande som är både effektivare och mer transparenta.

Här hittar du rapporten i sin helhet.

Text: FAO Pressrelease 2012-06-20

Foto: FAO