Forskningsamarbete mellan Sverige och Ryssland

7 apr 2011

Professor Per Angelstam leder forskarteamet ”skog-landskap-samhälle”

Skogsbruk är hållbart när ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden tillgodoses, och förvaltningen inkluderar berörda aktörer och intressenter. Men, medan produktionen av virke och biomassa på beståndsnivå idag är väl utvecklad, så är analys, planering och förvaltning för ekologiska, kulturella och sociala värden i landskap och regioner otillräcklig. Att lära av andra länders skogshistoriska utveckling, utmaningar och lösningar är därför viktigt. Med mycket lika nordliga skogsekosystem är Sverige och Ryssland mycket olika vad gäller skogshistoria och förvaltningssystem.

Landskap som fallstudier

Forskargruppen ”Skog-Landskap-Samhälle” vid SLU:s campus i Skinnskatteberg använder denna kontrast för att bidra med kunskaper och utveckla verktyg för att genomföra riktlinjer om hållbart skogsbruk, samt utveckla landsbygd och skoglig utbildning. Med landskap som fallstudier arbetar team av forskare från många discipliner tillsammans med praktiker i 7 steg:

  1. Välja landskap med olika naturgeografi, skogshistoria och förvaltningsystem.
  2. Studera skogslandskapets miljöhistoria: vad hände, vilka var aktörerna, och varför?
  3. Kartera brukare av varor, ekosystemtjänster och värden i landskapet, och markanvändningen.
  4. Analysera skogspolitiken, och hur samhället styrs.
  5. Mäta tillstånd och trender för all dimensioner av hållbart skogsbruk
  6. Bedöma graden av hållbarhet genom att jämföra skogspolitik med tillstånd och trender, och hur förvaltning sker.
  7. Syntes av kunskaper, och utveckling av verktyg för att mäta och kommunicera hållbarhetsdimensioner, och för adaptiv förvaltning.

Vi arbetar nu för att utveckla grannlandssamverkan genom att flera integrerade team av forskare och praktiker i både Sverige och Ryssland, och andra länder i europas väst och öst, bildar ett Pan-europeiskt team.

Professor Per Angelstam

Foto: Per Angelstam