Framtiden för UNFF

9 dec 2014

Läs om varför UNFF har en omöjlig roll och hur World forest week bör utvecklas.   Prof. Reidar Persson reflekterar kring om UNFF kan omförpackas.

En konvention för markanvändning

Jag börjar med att kommentera detta med skog, skog och skog. Kring brukande av skogen finns stora utmaningar och många anser att det därför behövs en skogskonvention. För globala miljöproblem behövs det en konvention hävdas det. Men det finns problem med betesmarker, jordbruksmarker (1-2 miljoner ha asfalteras/år), urban bebyggelse, infrastruktur osv. Det skulle då med samma argument gå att argumentera för att det behövs en konvention för varje typ av markanvändning. Men dessa konventioner skulle säkert vara motstridiga. Lösningen skulle kunna vara en konvention om ”bättre” markanvändning, men dit är säkert vägen lång. En diskussion kring de stora markanvändningsfrågorna skulle dock inte skada.

UNFF:s roll i den framtida policyutvecklingen

Som beslutsunderlag inför det framtida arbetet inom UNFF har det producerats en tungläst och svårtolkad rapport skriven av Chipeta och Blaser, se nedan. Det krävs förvisso stor kunskap för att skriva den rapport som nu finns på bordet, men om den är särdeles brukbar kan diskuteras. Jag förstår inte vilket mervärde ett förstärkt UNFF eller IAF (International Arrangement of Forests) kan bidra med. Rapporten är försiktig i tonen men det framgår att författarna vet att UNFF haft problem, men alternativet att avsluta UNFF finns inte med i diskussionen. Istället argumenteras det för att UNFF på olika sätt skall stärkas och gå i spetsen och ta ledningen inom den globala policyutvecklingen. Men vill FAO, IUCN, UNEP, UNFCC och WB låta sig ledas av UNFF? Idén är ambitiös men är den realistisk?

Skogen en svag sektor

Ända sedan TFAP (Tropical Forestry Action Plan) har vi förstått att skogsproblemen ofta har sin grund utanför skogen. Därför vill skogen ha med andra sektorer, dock under förutsättning att andra sektorer skall ställa upp på skogens villkor och arbeta för skogens väl. Ofta är dock skogen en svag sektor och andra sektorer vill inte låta sig ledas. Jag känner igen samma resonemang i rapporten om UNFFs framtid och förövrigt också i t ex REDD. Det skall alltid bevisas att skogen är så värdefull och bara andra förstod värdet så skulle allt bli annorlunda.

Svagt intresse för skogsfond

UNFF kommer säkert att fortsätta i någon form, möjligen med ett annat namn. Jag har svårt att tro att man finner en administrativ form som blir bättre än den nuvarande. På grund av REDD och dylikt är situationen svårare idag än för tio år sen. En skogsfond skulle vara ett sätt att öka intresset hos u-länder för UNFF. Det finns många skäl emot en fond och intresse hos givare är svagt. ITTO hade dock en hel del pengar i början vilket skapade ett intresse för organisationen.

UNFF kan omförpackas

Policy analytikern Emery Roe har diskuterat narratives för miljöfrågor. Dyker ett problem upp (t ex brännvedsbrist) så skall alla engageras för att lösa just detta problem. Dessa första narratives är dock oftast mycket förenklade och närmast felaktiga. Det går dock oftast inte att med sakargument skjuta ett populärt narrative i sank eftersom många har intressen att försvara. En lyckad strategi kan vara att komma med något nytt som anhängare till den goda historien tror endast är ett tillägg till ursprungshistorien. Till exempel var de första historierna om REDD orealistiska och de var lätt att förkasta. Efterhand lades dock saker till och möjligen kan REDD+++ så småningom innehålla en del vettigt.

Upp till UNFF att bevisa sitt värde

Så UNFF kommer att fortsätta även om det skrivs 100 avhandlingar som visar att värdet är ringa. Men kan något läggas till som gör att UNFF (eller IAF) kan säljas som något bättre? Detta att peka på behovet av att jobba brett med markanvändning skulle kunna vara en sån sak. Men det skulle innebära att nuvarande UNFF skulle läggas ner och något nytt behöva skapas.

Vissa chefer på UNFF tycktes ibland ha planerat att bygga upp ett nytt och konkurrerande FAO i New York. När jag läser UNFF-rapporten tycker jag det ibland det låter som en lösning på UNFF:s problem är att göra det större och anställa mer specialister. Är det verkligen lösningen? Borde inte bemanningen minimeras tills vi blivit klara över vad som är UNFF:s mervärde. Därmed blir det upp till UNFF att bevisa sitt värde.

UNFF har en omöjlig roll

Det sägs ju ofta att FAO, ITTO, CIFOR m fl. arbetar med teknikaliteter, medan UNFF däremot skulle arbeta med policy och politik. Jag håller kanske inte riktigt med, men låt gå. FN och tillika UNFF/IAF blir vad medlemmarna gör det till. Eftersom flertalet medlemmar dock inte riktigt vet vad UNFF skall vara bra för så har UNFF en omöjlig roll. Om dessa sakernas tillstånd accepterades så skulle det kanske vara möjligt att hitta en form så att UNFF gjorde viss nytta.

Utvecklingen av World Forest Week

Den viktigaste skogsorganisationen är FAO och det viktigaste skogsmötet är COFO som hålls vartannat år. Dit kommer ministrar och generaldirektörer. COFO var från början skapat för att diskutera FAO:s arbetsprogram mm. Men mycket annat brukar också diskuteras. Under senare år har det arrangerats något som uppges vara intressant och som kallas World Forest Week. Jag föreslår att World Forest Week bör utvecklas enligt följande:

– FAO/FO bör presentera och diskutera de hetaste FAO-frågorna

– CPF (Collaborative Partnership on Forests) bör presentera sig genom att lyfta de heta utmaningarna

– UNFF bör få ett par dagar för att reflektera över några policyfrågor

Business as usual vore förfärligt

Upplägget skulle tvinga fram en gemensam planering av World Forest Week och ge nytt lite liv åt CPF (Collaborative Partnership on Forests är ett samarbete mellan 14 internationella organisationer som framförallt skall stödja UNFF:s arbete). UNFF skulle få chansen att hitta sin roll, samtidigt som COFO och World Forest Week blir ännu bättre. Om detta kan presenteras som ett nytt Narrative för IAF vet jag inte. Men vore kanske värt ett försök. Att fortsätta med business as usual vore förfärligt.

 

Prof. Reidar Persson, SIFI

Editor: Fredrik Ingemarson, SIFI

Bild: Reidar Persson

 

IAF-Assessement Report-Final-12 Sep-2014

Fler rapporter finns i SIFIs databas på https://www.sifi.se/arkiv/rapporter/