Erfarenheter från Vietnam

En forskargrupp från SLU har studerat utvecklingen

Från avskogning till återbeskogning

I flera stora utvecklingsländer håller avskogningen på att vändas till återbeskogning gemom plantering av privata småbrukare till följd av  ändrade marknadsförutsättningar och institutionella reformer.

Skog ökar bland småbrukare

Värdens tropiska skogar utgörs till 7 % av planterade skogar (FAO 2010). Genom att planteringarna ökar med ca 5 Milj ha per år medan naturskogen minskar så växer andelen planterade skogar kontinuerligt. Vidare ökar skog bland privata småbrukare i många länder (exv Kina och Vietnam) till följd av institutionella reformer, ändrade marknadsförutsättningar samt gynnsam investeringspoliti

Nyckelförutsättningar

Forskning i Vietnam och Kina visar att när vissa nyckelförutsättningar är uppfyllda så ökar intresset att plantera skog.

– Tydliga brukande- och äganderätter och hushåll med kapacitet att investera
– Finansiell och politisk stabilitet som skapar förutsättningar för en stabil marknad
– Gynnsam investeringspolitik och Kapabla institutioner
– Tillgång till ny kunskap, teknik och inte minst en infrastruktur

– Detta gäller dock inte den fattigaste delen av befolkningen som saknar egna resurser att investera.

Stora insatser från Sverige

En forskargrupp från SLU har studerat dessa trender, vad som driver utvecklingen och hur lokala samhällen och dess människor och miljö påverkas av utvecklingen. I norra Vietnam har ett skogsindustriprojekt bedrivits under lång tid med stora tekniska insatser och stöd från Sverige. Resultatet av studien visar att intresset för bönderna att plantera skog ökade först efter genomförandet av institutionella och politiska reformer som stödjer utvecklingen av en fri marknad och stärkta brukanderätter. Industrin fungerade då som en motor i utvecklingen.

Frågetecken inför framtiden

Trots stark ekonomisk tillväxt i området finns det dock ett antal frågetecken inför framtiden:

–      Hur ska hindras att fattiga att slås ut när mark privatiseras?

–      Hur utvecklas biodiversiteten i området när sekundär naturskog ersätts av monokulturer?

–      En fråga med aktualitet i diskussionerna om REDD+ är varför den dramatiska förändringen av landskapet och brukandet i Vietnam inte vållade större sociala konflikter?

Text och Foto: Mats Sandewall, forskare. SLU

Se även projektet: Erfarenheter från Vietnam