Krisen i Nordafrika

Furumarknaden påverkas negativt på kort sikt, men byggnadsmarknaden är fortsatt stark på längre sikt.

En fjärdedel av de svenska sågverkens totala export går till Nordafrika och Mellanöstern. Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, påpekar att branschen inte upplever en kris. Dock är situationen på kort sikt kritiskt och enskilda företag med fokus på den nordafrikanska marknaden drabbas hårt.

Hur ser exportvolymerna ut?

Exportvolymerna består av furu, granen står endast för en marginell andel. Afrika och Mellanöstern står tillsammans för 24 % av exporten av sågad vara från Sverige, se Figur 1 (källa Skogsindustrierna). Grön stapel står för Egyypten, orange för övriga Afrika och gul för mellanöstern. Exporten till Afrika står idag för huvudandelen på 2,4 miljoner kubikmeter, medan Mellanösterns andel är liten. Egypten är den enskilda största marknaden i Nordafrika med en import på 1.1. miljoner kubikmeter från Sverige. Det motsvarar 9 procent av den svenska exportmarknaden på totalt 12,3 miljoner kubikmeter sågad vara.

När ser vi effekterna på den svenska marknaden?

Niklasson påpekar att marknaderna i Afrika och Mellanöstern har vuxit snabbt under de senaste åren. En hög andel av befolkningen består av unga människor, vilket kommer att fortsätta att driva på efterfrågan på trä för byggnation på lång sikt.

Under de senaste åren har den Nordafrikanska marknaden köpt stora volymer, varit prisledande på furu och ställt specifika krav. Marknaden har även fungerat bra under lågkonjunkturen. Av Figur 2 (källa Skogsindustrierna) framgår att exporten till Nordafrika och Mellanöstern har vuxit kraftigt under de senaste åren, medan Japan och USA har minskat sina andelar.

Skogsindustriernas medlemsföretag följer utvecklingen noggrant, timme för timme, då den åtminstone på kort sikt kan komma att påverka affärerna mycket negativt. I Alexandria är hamnen just nu stängd för avlastning och bankerna kan inte göra några transaktioner. Niklasson tror dock att oroligheterna kan gå över inom ett par veckor och därefter kan affärerna återupptas. Kvartstår oroligheterna är dock effekterna svårare att överblicka.