Nationella skogsprogrammet vill inrätta en organisation för internationella skogsfrågor

Internationella gruppens förslag i linje med SIFI:s arbetssätt

Gruppen konstaterar att strategisk omvärldsbevakning är avgörande för framgång. De föreslår att inrätta en organisation för Strategisk Omvärldsbevakning och Ledning i utvecklingen av det nationella skogsprogrammets internationella dimension (SOL). Ett sekretariat samt ett internationellt skogspolicyråd utvecklar, förankrar och samordnar svenska skogssfären internationellt. Detta är helt i linje med SIFI:s utgångspunkt för tankesmedjans arbete, vilket lobbats mot regeringskansliet under många år. Även åtgärdsförslagen följer i hög grad de rekommendationer för policystöd som lyfts att SIFI genom åren.

Inom regeringens pågående arbete med att ta fram ett skogsprogram ingår en omfattande dialogprocess med organisationer, myndigheter och civilsamhället. Som en del av processen har fyra arbetsgrupper haft i uppgift att ta fram underlagsrapporter till det kommande nationella skogsprogrammet. Arbetsgrupp 4 har inriktat sig på prioriteringar för skogsprogrammets internationella arbete. Gruppen lämnar tio åtgärdsförslag inom ramen för de fyra strategiska rekommendationerna nedan.

1. Prioritera skog i svensk utrikespolitik

  • Prioritera skogens roll och möjligheter för den globala hållbara samhällsutvecklingen och etablera skogen som en profilfråga i svensk utrikespolitik. En handlingsplan med prioriterade sakfrågor blir en del av berörda departements verksamhetsplaner och ledarskap och sam-ordning stärks genom inrättande av en skogsambassadör.

2. Internationalisera utbildning, forskning, fortbildning och näringsliv

  • Intensifiera utbytet mellan skogligt relaterade svenska och internationella universitet, forskning och företagssamverkan. Utarbeta en strategi som identifierar och prioriterar internationella samarbetspartners samt förstärk finansiering till internationella forskningsprojekt och företagsutbyten.
  • Förenkla möjligheten till studentutbyten mellan svenska och utländska universitet, och stärk fortbildning som tar tillvara kompentensen hos nyanlända och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Stimulera intresset för internationella skogligt relaterade frågor bland unga yrkesverksamma och studenter samt underlätta rekryteringen av erfarna svenskar till strategiskt viktiga posi-tioner i internationella organisationer, bl.a. genom att inrätta ett mentorsprogram och stärka möjligheter till sekondering.

3. Integrera främjandet

  • Förbättra förutsättningarna för genomförande av Agenda 2030 och ett hållbart samhällsbyg-gande i utvecklingsländer genom att sätta ett tydligare fokus på restaurering och hållbart brukande av skogen i biståndsstrategier och i politiken för global utveckling.
  • Gör skogen till en pilotsektor för att integrera bistånds-, export- och handelsstrategier så att samarbeten kan upprätthållas och utvecklas när utvecklingssamarbeten fasas ut.
  • Ta fram en handlingsplan för export och handel i skogsnäringen, med syfte att underlätta och påskynda export och internationalisering av svenska företag, primärt små och medelstora företag.
  • Utforska vad Sverige och svenska aktörer kan och bör göra för att påverka utvecklingen av standarder, märkningar och innovationsupphandling för att främja hållbara biobaserade produkter och tjänster globalt.
  • Etablera Sverige som ett grönt varumärke ”Sweden – Developed by Forests”, dvs. en gemen-sam plattform för den svenska skogsfärens möjligheter att bidra till global hållbar utveckling och skapa en ökad efterfrågan på hållbara svenska skogsbaserade innovationer, produkter och tjänster.

4. Säkra proaktivitet, flexibilitet och samordning i internationella skogsfrågor

  • Inrätta en organisation för Strategisk Omvärldsbevakning och Ledning (SOL) i utvecklingen av det nationella skogsprogrammets internationella dimension. Ett sekretariat och ett internat-ionellt skogspolicyråd utvecklar, förankrar och samordnar svenska skogssfären internationellt.

 

Remiss

Internationella gruppens rapport, se dokument nedan (nsp-4), går ut på remiss tillsammans med de andra arbetsgruppernas rapporter under hösten.

 

Tankesmedjans rapporter om ökad internationellt engagemang

Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige

Utveckling av den svenska resursbasen för skogligt internationellt arbete

 

Internationella gruppens rapport

nsp-4_slutligbak

Nationella skogsprogrammets sida

 

 

 

Editor: Fredrik Ingemarson

Programansvarig SIFI