Nationella skogsprogrammets remissvar från SIFI

Omvärldsanalysens utgångspunkt – den internationella arenan

 

SIFI (The Secretariat for International Forestry Issues) har under 10 år arbetat med omvärldsanalys och lyft behovet av samordning av skogsnäringens intressen. Vi identifierar oss i hög grad med underlagsrapporten rörande internationella skogsfrågor och stödjer verkligen intentionerna. Nedan följer tankesmedjans skriftliga remissvar på arbetsgrupp 4.

Övergripande kommentarer

Rapporten visar på möjligheter och förtydligar skogens roll när urbaniserings­trenden blir allt starkare. Marknadsföring är centralt för att stärka skogssektorns nationella och internationella position, vilket också lyfts i rapporten, men vi hade förväntat oss mer konkreta förslag. Exempel på centrala element som kunde tagits med i marknadsföringen är utvecklingen av den framgångsrika svenska/nordiska skogsbruksmodellen. Även riktlinjer för marknads­föringens informations- och kommunikationsmedel kunde ha utvecklats i rapporten.

Förslaget bygger på höga ambitioner med ambassadör och representanter som marknadsför svensk skog och bioekonomi i världen. Ambassadörer får alltid företräde när vederbörande uppträder ute i världen. Sverige behöver individer som kan agera med tyngd och status.

Vikten av att prioritera skog i svensk utrikespolitik kan inte underskattas, vilket också kräver en stark förankring av ett nationellt program och en långsiktig finansiering. Förankringen i UD blir avgörande, inte minst med avseende på interna instruktioner samt styrning av UD:s myndigheter och samordning med andra departement. Den breda ansatsen utgör en önskelista där samordningen och relationen mellan de olika delarna bör förstärkas om underlaget inom rimlig tid skall kunna förverkligas. Detta skulle även underlätta prioriteringen av förslagen. Därmed föreslår vi att en detaljerad budget utarbetas.

Specifika kommentarer

1. Fristående organisationstillhörighet

Ambassadör, ett stödjande kansli och ett rådgivande organ med förslagsvis företrädare för svenska intressenter i åtminstone UD och Näringsdepartementet blir en del av svensk politik, medan föreslagna omvärldsanalyser bör ske politiskt och businessmässigt obundet. Därmed bör inte den verksamhet som utför omvärldsanalysen ha samma organisationstillhörighet som kansliet för samordning som ligger på departementet.

2. Ett brett organ med flera departement i det rådgivande organet

Rapporten är tydlig rörande representanter i det föreslagna rådgivande organet som lämpligen leds av Närings­departementet och UD. Det är viktigt med ett brett organ, där flera av departementen med direkt och indirekt anknytning till skogssektorn ingår. Finlands skogsprogram hade tidigare 5-6 departement i sitt rådgivande organ. Detta är därmed en del av den politiska sfären.

3. Vem som ansvarar för de olika grupperingarna?

Rapporten innehåller många fina förslag, men är otydlig rörande vem som ingår i och vem som ansvarar för de olika grupperingarna som preseneras i rapporten; Team Sweden Forests, PGU-gruppen, policy-rådet, plattformen för omvärldsanalys.

4. Egna initiativ med uppdrag av departementet

En organisation för omvärldsanalys föreslås, i likhet med SIFI, vara fristående och ge oberoende underlag till det rådgivande organet och departementet. Vi rekommenderar att omvärlds­analys­plattformen bör vara självständig och kunna ta egna initiativ, men arbeta på uppdrag av ambassadören och departementet.

5. Bygg upp svensk kapacitet

Ett fristående sekretariat för strategisk omvärldsanalys kan arbeta på uppdrag av departementet, men i så fall bör de finansiella resurserna säkras över en längre tid. Vår erfarenhet visar att kontinuerlig omvärldsanalys bör prioriteras i syfte att bygga upp svensk kapacitet och i detta fall även utgöra underlag för hela det nationella skogsprogrammet.

6. Kapacitetsbrist på enskilda organisationer

Organisationens grund för omvärldsanalyser bör ha som utgångspunkt den internationella arenan och utgöras av egna analyser. Parallellt med det internationella utbytet förs dialog med den svenska resursbasen. Skogssektorns ingående aktörer har idag inte kapacitet att leverera ett underlag med tillräckligt hög kvalité för att utgöra grunden för analysen. Egna analytiker med samlad kapacitet krävs därmed som oberoende förstår den globala utvecklingens effekter på den internationella och nationella skogliga sektorn.

7. Tvärsektoriella samarbeten

Integrerat främjande är teoretiskt tilltalande, men en utmaning i praktiken med inbyggda potentiella intressekonflikter. Ett första steg borde vara att UD/Näringsdepartementet tillsammans med skogsnäringen identifierar områden som lämpar sig för integrerat främjande, bl.a. genom att titta på vad som åstadkommits inom andra sektorer.

8. Ökade resurser för att uppnå resultat

Inriktningen på internationell forskning och utbildning bör drivas av universitet och hög­skolor själva, men vi förslår öronmärkta resurser för att uppnå resultat. Här menar vi att rapporten brister i betoning.

9. Ett effektivt stöd

Internationella utbyten och karriärvägar bör drivas av huvudaktörerna som till vardags skapar utbyten. En fristående organisation kan vara ett effektivt stöd. En omvärldsanalys­plattform kan utgöra ett sådant stöd för att identifiera och utveckla internationella utbyten och karriärvägar för universitet och näringsliv.

10. En portal för internationella skogsfrågor

Inom det nationella skogsprogrammet föreslås en portal liknande Skogssverige som behandlar Internationella skogsfrågor med bäring på den svenska skogssektorn, dit varje myndighet rapporterar från alla sina möten. Därefter kan andra organisationer följa, t.ex. näringsliv och universitet. Därigenom kommer kunskapen ut på det operationella planet.

 

SIFI har erfarenheten

SIFI har tio års erfarenhet och kan hjälpa till i initialskedet för att få verksamheten att komma igång. Tankesmedjan har sin grund i den obundna, oberoende KSLA och de unika personliga nätverk som de seniora rådgivarna besitter. Idag krävs gemensam kompetens­utveckling i Norden. Därmed står SIFI beredd att bredda den nordiska basen utöver Finland och dessutom anpassa kapaciteten i enlighet med utvecklingen av uppdragen. Medel behöver frigöras för att engagera yngre konsulter/rådgivare och stärka nätverket. Vi är öppna för samtal med departementet.

 remissvar-sifi-arbgrp-4-271016

 

Tankesmedjan för internationella skogsfrågor (SIFI)

The Secretariat for International Forestry Issues (SIFI)

 

Rådgivande grupp: https://www.sifi.se/om-oss/styrgruppen