Nettoförlusten av skogsmark har överskattats

FAO:s nya fjärranalysstudie visar att så var fallet mellan 1990 och 2005

En ny undersökning baserad på satellitbilder har publicerats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Den ger en mer rättvisande bild av hur världens skogar förändras och visar hur mycket skogsmarken har minskat mellan 1990 och 2005.

Enligt den globala fjärranalysundersökningen var skogsarealen i världen 3,69 miljarder hektar 2005, vilket motsvarar 30 procent av jordens totala landyta.

Skogsmarkens utbredning ökar mer än tidigare uppskattningar visar

Den nya undersökningen beräknar takten på avskogningen till i genomsnitt 14,5 miljoner hektar om året mellan 1990 och 2005, vilket är i linje med tidigare bedömningar. Avskogningen sker framförallt i tropikerna och beror till stor del på omvandling av tropisk skog till jordbruksmark.

Å andra sidan visar studien att nettoförlusten av skogsmark mellan 1990 och 2005 inte var lika stor som förut antagits. Förklaringen är att skogsmarkens utbredning ökat mer än de tidigare uppskattningarna visat.

Nettoförlusten av skogsmark uppgår enligt studien till 72,9 miljoner hektar. Det är 32 procent mindre än den tidigare beräkningen på 107,4 miljoner hektar. Avskogningen vägs delvis upp av plantering eller naturlig återväxt. Med andra ord har den genomsnittliga nettoförlusten av skogsmark i världen varit 4,9 miljoner hektar om året, eller nästan 10 hektar per minut, under 15-årsperioden.

Den nya informationen visar också att årliga nettoförlusten av skog har ökat, från 4,1 miljoner hektar per år mellan 1990 och 2000, till 6,4 miljoner hektar 2000-2005.

Satellitbaserade beräkningarna ger en enhetlig bild

Siffrorna baseras på den hittills mest omfattande studien av högupplösta satellitbilder för att bedöma världens skogsmark. De skiljer sig från de tidigare resultaten i FAO-rapporten om skogsresurser, the Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010), som utgick från en sammansättning av nationella rapporter som baserades på en rad olika källor.

”Avskogningen berövar miljontals människor på de skogsvaror och -tjänster som är avgörande för deras försörjning och ekonomiska välstånd, samt för tillståndet i närmiljön”, säger Eduardo Rojas-Briales, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för skogsfrågor.

”De nya satellitbaserade beräkningarna ger oss en mer enhetlig bild av förändringen av världens skogar över tid. Tillsammans med det breda utbud av information som de nationella rapporterna innehåller, får beslutsfattare på alla nivåer nu mer korrekt information. Den understryker även behovet för länder och organisationer att snabbt bemöta och stoppa förlusten värdefulla skogsekosystem”, tillägger Rojas-Briales.

Fjärranalysen är baserad på en enda datakälla för alla de tre tidpunkterna 1990, 2000 och 2005. Den använder samma indata och metodologi för alla länder.

”Vad gäller själva förändringen av skogens utbredning, har de nya resultaten gett oss ny kunskap om Afrika, där tidigare data för vissa länder antingen varit inaktuell eller av låg kvalitet. Här visar satellitstudien att förlusterna av skogsmark är mycket mindre än vad som tidigare antagits i de nationella rapporterna”, säger Adam Gerrand, som arbetar på FAO:s avdelning för skogsfrågor.

Regional ökning och minskning

Det finns tydliga regionala skillnader i ökningen och minskningen av skogens utbredning. Mellan 1990 och 2005 hade tropikerna de största förlusterna. I dessa områden finns ungefär hälften av världens skog. Nettoförlusterna i regionen var i snitt 6,9 miljoner hektar per år mellan 1990 och 2005. Sydamerika, följt av Afrika, hade den högsta omvandlingstakten av skogsmark till annan, ospecificerad markanvändning under båda perioderna. Asien var den enda regionen som uppvisade en nettovinst under perioderna.

Avskogning finns i alla regioner, inklusive Asien, men utbredd plantering har rapporterats från flera länder i Asien (framförallt Kina). Planteringen har där överskridit förlusterna vilket vägt upp för avskogningen. Små nettovinster registrerades också i subtropiska, tempererade och boreala (subarktiska) zoner över hela 15-årsperioden.

Ytterligare fjärranalysstudier förväntas avslöja förändringar som skett sedan 2005. Det inkluderar eventuella framsteg som gjorts i bevarandet och etableringen av nya skogsområden sedan 2005.

Globalt perspektiv

De senaste resultaten ger ny information åt de nationella och internationella utredningarna som är beroende av data om skogsutbredning och förändringar i markanvändningen. Dessa inkluderar konventionen för biologisk mångfald och det nyetablerade FN-initiativet för att skydda skogen (REDD+) som lyder under FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och som just nu diskuteras vid COP 17 i Durban, Sydafrika (28 november – 9 december 2011).

För att utveckla undersökningen har FAO i över fyra år arbetat med tekniska partners på Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter. Fler än 200 forskare från 102 länder analyserar sattelitbilder från den amerikanska rymdstyrelsen (NASA) och USA:s geologiska undersökning (USGS).

Finansiering av studien kommer från Europeiska kommissionen, Heinz Center, regeringarna i Australien, Finland och Frankrike samt FAO.

Pressrelease från FAO – 2011-12-01 15:05 – Satellitteknologi ger ny bild av avskogningen

Engelsk pressrelease


Kontaktperson

Jakob Lundberg – Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation