Ny rapport om internationell skogspolicy

Rapporten ger ett ramverk över internationella avtal och fungerar som en ingång för den som söker vidare information. Den innehåller därför referenser till webbplatser och relevanta policydokument. Rapporten ”Internationell skogspolicy – en översikt” av Lisa Holmgren är framtagen under ledning av SIFI med stöd från KSLA, Jordbruksdepartementet och SLU samt från LRF Skogsägarna, WWF, Skogsindustrierna och Sida/SkogsInitiativet.

Den globala skogspolitiken, inklusive det som sker inom FN:s skogsforum, är egentligen ganska svag. Däremot finns det en rad lagligt bindande internationella konventioner på miljöområdet som har en allt större påverkan på våra skogar och hur vi brukar dem. FN:s Klimatkonvention, Konventionen om biologisk mångfald samt Ökenkonventionen spelar en allt större roll för det internationella synsättet på skog. Även andra avtal, som till exempel det Internationella tropiska timmeravtalet, påverkar Sverige. På regional nivå finns dessutom EU-samarbetet och minister-konferensen för skydd av Europas skogar, som är ett frivilligt samarbete runt frågor om hållbart skogsbruk.

Ingen av de här processerna är statiska, utan utvecklas i takt med att samhällets behov förändras, vilket även förändrar synsättet på skogen. Det betyder att det internationella samfundets krav på hur Sverige driver sitt skogsbruk ständigt förändras. En analys av dessa processer är avgörande för om den svenska skogssektorn skall kunna följa effekten av dagens processer och förutse den framtida händelseutvecklingen.

En svensk och en engelsk version är publicerad i KSLA:s tidsskriftserie KSLAT. Rapporterna kan beställas i tryckt form genom KSLAs kansli eller laddas ned på SIFI:s portal under rapporter.

Foto: Pia Barklund