Rapportering från UNFF9

Lennart Ackzell rapporterar från United Nations Forum on Forests i ett snöigt New York.

 FN:s skogsforum (UNFF)

FN:s skogsforum (UNFF) ska verka för ett hållbart brukande av världens skogar och främja politiskt engagemang i medlemsländerna för att uppnå detta. Till forumet hör ett så kallat partnerskap för skog (Collaborative Partnership on Forests).  Partnerskapet består av 14 internationella organisationer som på olika sätt arbetar med skogsrelaterad policy, bland andra FAO, Världsbanken och ITTO samt sekretariaten för konventionerna om klimat, biologisk mångfald och ökenspridning. Partnerskapet syftar till att stödja UNFF:s arbete och förbättra samarbete och samordning kring internationella skogsrelaterade frågor. Läs mer om FN:s Skogsforum i rapporten Internationell skogspolicy.

UNFF9 och the International Year of Forests

Forumet varade i två veckor med start den  24 januari. Den andra veckan inkluderade invigningen av the International Year of Forests. FN:s avsikt med kampanjåret är att öka medvetenheten om skogarnas nytta och att driva på ett hållbart nyttjande av världens skogsresurser. En annan viktig del av forumet i New York är de så kallade side events som sker i parallellt med det stora mötet. IFFA (International Family Forest Alliance) organiserade ett side events där de olika medlemmarnas aktiviteter presenterades. En av föredragshållarna var Lennart Ackzell, internatiobnell samordnare på LRF Skogsägarna. Nedan följer Lennarts sammanställning över UNFF9 i New York.