Skogen uppmärksammans under FN:s Världsvattendag

Skogar utgör idealisk marktäckning för avrinningsområden som tillhandahåller dricksvatten.

Skogar säkerställer vattentillgång av hög kvalitet

År 2025 kommer 1,8 miljarder människor att bo i områden med allvarlig vattenbrist och två tredjedelar av världens befolkning kan komma att känna av vattenstress. Skogar fångar upp och lagrar vatten och de kan spela en viktig roll i att tillhandahålla dricksvatten för miljontals människor i världens megastäder. Med bakgrund av detta uppmanar medlemmarna i det internationella samarbetsorganet Collaborative Partnership on Forests länder att fokusera mer på skogsskydd och skogsförvaltning för tillhandahållandet av rent vatten.

”Skogarna är en del av länders naturliga infrastruktur och en viktig del i vattnets kretslopp”, säger Eduardo Rojas-Briales, biträdande generaldirektör för FAO:s skogsavdelning, inför FN:s Världsvattendag som firas den 22 mars i år. ”De minskar effekterna av översvämningar, motverkar jorderosion, reglerar grundvattennivån och säkerställer en vattentillgång av hög kvalitet för människor, industri och jordbruk.”

Skogar utgör många gånger en idealisk marktäckning för avrinningsområden som tillhandahåller dricksvatten. En stor andel av det vatten som hushåll, jordbruk, industrier och ekosystemet behöver kommer från skogars avrinningsområden. ”Vatten- och skogsförvaltning hänger nära samman och kräver innovativa lösningar som tar hänsyn till detta faktum”, säger Jan McAlpine, chef för sekretariatet för FN:s skogsforum. Det internationella skogsåret 2011 erbjuder en unik plattform för att öka medvetenheten kring frågor som rör sambandet mellan vatten, jord, och skogar, vilket direkt påverkar människors livskvalitet, försörjningsmöjligheter och livsmedelsförsörjning.”

Skogar och träd bidrar även till att reducera vattenrelaterade risker såsom jordskred, lokala översvämningar och torka. Dessutom hjälper de till att motverka ökenspridning och försaltning.

Idag tar åtminstone en tredjedel av världens största städer såsom New York, Singapore, Jakarta, Rio de Janeiro, Bogotá, Madrid och Kapstaden en betydande andel av sitt dricksvatten från skogsområden. Rätt utnyttjade kan skogars avrinningsområden vara en del av lösningen för kommuner som behöver mer och renare vatten.

Riktar uppmärksamhet mot skog och vatten

Det är väl känt att man kan påverka och minska mängden vatten som tas upp av skogen genom välgenomtänkt skogsplanering och skogsförvaltning såsom plantering av lämpliga trädarter. Länder har börjat intensifiera arbetet med policyer och projekt för att utöka skogsområden i syfte att skydda jordar och vatten.

Samtidigt som varje hektar skog utgör ett viktigt bidrag till att upprätthålla vattnets kretslopp är 330 miljoner hektar av världens skogar avsatta för jord- och vattenskydd, lavinreglering, stabilisering av sanddyner, minskad ökenspridning eller skydd av kustområden. Denna yta utökades med 59 miljoner hektar mellan 1990 och 2010 och står nu för 8 procent av världens skogsareal. De senaste årens ökning beror till stor del på storskalig skogsplantering i Kina för ett ökat skydd.

Frågor kring samspelet mellan skog och vatten har fått ökad internationell uppmärksamhet under de senaste åren. Mellan 2008 och 2010 har ett flertal konferenser och evenemang organiserats som alla fokuserat på skog- och vattenfrågor ur olika perspektiv, till exempel integrerad förvaltning av avrinningsområden och skogars roll för nederbörd. Med resultaten från dessa möten som underlag utvecklas just nu en uppsättning praktiska åtgärder för förbättrad skogs- och vattenhantering för beslutsfattare och tekniker.

Arbetet fortsätter även på projektnivå, särskilt med vattendrag som sträcker sig genom flera nationer. Ett lyckat exempel är ”Fouta Djallon Highlands (FDH) Integrated Natural Resources Management Project” i Västafrika.

Detta tioårsprojekt stöttas av the Global Environment Facility och genomförs gemensamt av FAO, UNEP och Afrikanska Unionen. Projektet involverar åtta länder: Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritanien, Niger, Senegal, och Sierra Leone.

Från höglandet Fouta Djallon utgår ett antal vattendrag som sträcker sig genom flera nationer, främst Gambia-, Niger- och Senegalfloderna. Omställningen av jordbruk och skogsavverkning till framställning av träkol ledde till omfattande avskogning och minskade vattenresurser i området. Genom att återställa skogsarealen vill projektet säkerställa ett bevarande och en hållbar förvaltning av naturresurser för att förbättra lokala försörjningsmöjligheter och vattenresurser.

Pressmeddelande från Jakob Lundberg – Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation

Läs mer om skog och vatten:

UNEPSEI 09

FAO Skog och Vatten

Unasylva Forest and water