Skogsindustrins nya produkter kräver sin tid

Jan Heino konstaterar att vägen till en omvandlad och mångsidig skogsindustri är lång och fylld av utmaningar.

Nyheter och reportage om skogliga innovationer avlöser varandra titt och tätt I medierna. Nya produkter, skapade av stolta ingenjörer, representerar jättekliv inom bioekonomin. Allt som tillverkas av plast kan ersättas av träfiber, påstås det. Biobränslen och kemikalier utvunna ur trä skall ge skogsindustrin och dess lönsamhet ett lyft av oanade mått. Helt nya produkter skapade av cellulosaprocessen och dess biprodukter skall leda till att cellulosafabrikerna börjar kallas bioraffinerier om allt går bra.

Ny produkt 2050 kräver teknologiskt genombrott 2030

Kommer de att gå så här? Vägen till en omvandlad, allt mera blomstrande och mångsidig skogsindustri ser ut att vara lång och fylld av utmaningar. CEPI, pappersindustrins europeiska takorganisation pekar i sin publication om framtiden (The Age of Fibre) på det långa tidsperspektivet som behövs för framtagandet av nya produkter. Att forska fram en ny produkt tar tio år, sedan tio år för att testa den, sedan tio år att ta fram den nya produktionsteknologin och ytterligare tio år att provköra och optimera den nya produktionen. För att ha en massframställning av en ny produkti igång år 2050 måste ett teknologiskt genombrott därför ske senast år 2030!

En framtida tudelad skogsindustri

Åtminstone den gamla, konventionella cellulosaindustrin, men kanske också de nya bioraffinerierna lär stöta på ett svårt problem om de skall gå in för framställning av helt nya produkter. Svårigheten består i att till överkomliga kostnader ändra processerna för produktion av dessa nya produkter. Många experter anser att detta inte kommer att lyckas i de gamla fabrikerna. Vi går därför möjligen mot en framtid med en tudelad skogsindustrisektor, den “gamla” cellulosaframställande och den “nya” med innovationsbaserade bioraffinerier som har ett brett sortiment av slutprodukter.

Att nya anläggningar som använder sig av skogsråvara kommer att uppstå verkar mycket sannolikt. En ny satsning blir troligen nya produkter som direkt framställs av molekyler som utvunnits ur virke. Slutprodukter som nämns kan vara inledningen till en helt ny, skogsbaserad textilindustri.

Kvistig lönsamhet

Pessimisterna, eller kanske de är realister, säger att vägen är törnbeströdd för många innovationer. De redan existerande anläggningarna för framställning av flytande biobränslen lär ha det kvistigt med lönsamheten. För att biobränslet skall kunna konkurrera med oljan sägs det att oljepriset borde stiga till en nivå på 160-180 dollar per fat, d.v.s. bli mera än tre gånger dyrare än idag. Eller så borde samhället komma in och subventionera produktionen, något som nationalekonomin säkert inte klarar av.

Talrika förbättringarna

Sammanfattningsvis verkar vi gå mot en mängd förändringar vad gäller förädlingen av skogsråvaran och industrins struktur. Tack vare de talrika förbättringarna och särskilt de helt nya innovationerna har stora förväntningar väckts gällande sektorns framtida utveckling. Låt oss hoppas att tillräckligt många av dessa revolutionerande produkter når marknaden inom en inte alltför lång framtid, och till konkurrenskraftiga priser.

 

Jan Heino, Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor, SIFI