Skogsresurserna – medel för global utveckling?

Rapport från Skogsinitiativet om skogens roll i biståndet

Identifiering av prioriteringar

I rapporten görs en oberoende analys av regeringens styrdokument för biståndet för att identifiera viktiga tematiska och/eller geografiska prioriteringar inom vilka arbete med skogsfrågorna bör ha en given roll (uttalat eller outtalat). Det övergripande styrande ramverket utgörs av politiken för global utveckling samt två senare skrivelser – en i vilken regeringen förnyar och konkretiserar fokus på den globala politiken (genom att identifiera sex globala utmaningar) samt en i vilken regeringen gör en första resultatredovisning samt fastlägger prioriteringarna för 2010-2012. Det övergripande ramverket gäller för samtliga politikområden medan efterföljande policys gäller endast för utvecklingssamarbetet. I strategier ger regeringen sedan sin specifika styrning av Sidas utvecklingssamarbete.

Det övergripande styrande ramverket

Det övergripande styrande ramverket understryker behovet att anlägga ett flertal perspektiv samtidigt samt behovet av analys och kunskap om samband och effekter inte bara på makronivå men ner på individnivå. Detta följer från regeringens fokus på den fattigas perspektiv och regeringens förstärkta fokus på rättighetsperspektivet. Skogsbruk tillskrivs tillsammans med övriga areella näringar en betydande roll för att minska hunger och fattigdom, för att öka livsmedelstryggheten och vara motor för tillväxt.

Policyn för miljö- och klimatfrågor

Skrivningarna om betydelsen av skogen och skogsbruket i det övergripande styrande ramverket följs upp i policyn för miljö- och klimatfrågor. I denna policy betonas skogens bidrag till förbättrad livsmedelstillgång och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Skogens potential att bidra till katastrofriskreducering och anpassning till klimatförändringar poängteras tillsammans med nödvändigheten av att tillämpa rättighetsperspektivet och tillvarata lokalsamhällenas intressen.

Policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll

I policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll understryks vikten av att ha ett jämställdhetsperspektiv i miljö- och klimatfrågor samt för livsmedelsproduktionen. Skogens roll avhandlas outtalat, d.v.s. som del av livsmedelsproduktion och hållbar naturresurshantering.

Policyn för ekonomisk utveckling

Policyn för ekonomisk utveckling följer olyckligtvis inte upp skrivningar i regeringens övergripande styrande skrivelser där skogsbruket i samspel med jordbruk och fiske beskrivs som motor för tillväxt. Genom att begränsa diskussionen till jordbruket och nödvändigheten av ökad produktivitet i jordbruket ges lätt intryck att detta allena är tillfyllest. Dessa skrivningar är därmed ej konsistenta med vare sig skrivningarna i det övergripande ramverket eller skrivningarna i policyn för miljö- och klimatfrågor.

Policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter

Skrivningarna i policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter innehåller skrivningar som är relevanta för ett brett spektrum av samarbetsområden – inklusive skogen. Vikten av effektiv, öppen och väl fungerande förvaltning understryks medan civila samhällets roll för att stärka fattigas möjligheter att tillvarata sina intressen och utöva påtryckningar uppåt för ansvarstagande poängteras. Privata sektorns betydelse understryks också i form av främjande av CSR inom svenskt företagande i utvecklingsländer.

Rapporten är sammanställd av Henny Andersen.

I denna rapport görs en oberoende analys av regeringens styrdokument för biståndet för att
identifiera viktiga tematiska och/eller geografiska prioriteringar inom vilka arbete med skogsfrågorna
bör ha en given roll (uttalat eller outtalat). Det övergripande styrande ramverket utgörs
av politiken för global utveckling samt två senare skrivelser – en i vilken regeringen förnyar
och konkretiserar fokus på den globala politiken (genom att identifiera sex globala utmaningar)
samt en i vilken regeringen gör en första resultatredovisning samt fastlägger prioriteringarna
för 2010-2012. Det övergripande ramverket gäller för samtliga politikområden medan
efterföljande policys gäller endast för utvecklingssamarbetet. I strategier ger regeringen
sedan sin specifika styrning av Sidas utvecklingssamarbete.I denna rapport görs en oberoende analys av regeringens styrdokument för biståndet för att

identifiera viktiga tematiska och/eller geografiska prioriteringar inom vilka arbete med skogsfrågorna

bör ha en given roll (uttalat eller outtalat). Det övergripande styrande ramverket utgörs

av politiken för global utveckling samt två senare skrivelser – en i vilken regeringen förnyar

och konkretiserar fokus på den globala politiken (genom att identifiera sex globala utmaningar)

samt en i vilken regeringen gör en första resultatredovisning samt fastlägger prioriteringarna

för 2010-2012. Det övergripande ramverket gäller för samtliga politikområden medan

efterföljande policys gäller endast för utvecklingssamarbetet. I strategier ger regeringen

sedan sin specifika styrning av Sidas utvecklingssamarbete.