Skogssektorn i Kina

Skogsindustriella ekonomistudenter har besökt Kina

Första året under utbildningen till skogsindustriell ekonom på Ultuna i Uppsala avslutas med kursen ”En internationell utblick” vilken inbegriper en studieresa.

Resa till Kina

Målet med kursen är att studenterna ska få en fördjupad kunskap om en för svensk skogsnäring intressant region. Under 2013 besöktes Kina av årskurs 2012/2014. Rapporten som sammanställts efter resan, se nedan, bygger i huvudsak på projektarbeten gjorda av deltagande studenter som förberedelse till resan.

Lättillgänglig information

Rapporten ger en lättillgänglig bakgrundsinformation om Kinas kultur, ekonomi, politik, handel och företagande. I de därpå följande kapitlen redogörs för skogsresurser, mark- och skogskonflikter, efterfrågan och produktion av bioenergi, sågade trävaror, träbaserade skivor samt slutligen papper, kartong och pappersmassa.

Utbildningen

Grundutbildningen inom institutionen för skogens produkter består främst av kursblocken Skogsindustriell ekonomi och Mäklarspåret. Skogsindustriell ekonomi är en tvåårig inriktning inom främst jägmästar- och ekonomprogrammen, men är även öppet för studenter med annan bakgrund. Mer information finner ni på Institutionen för skogens produkters hemsida.

Skogssektorn i Kina