Snäv debatt om skogssektorns utveckling i Sverige

Omvärldsanalytiker Jakob Donner-Amnell reflekterar utifrån nedläggningarna i Finland

Det svenska debattklimatet påminner idag mycket om det som rådde i Finland för några år sedan. Med talrika finländska nedläggningar inom skogsindustrin bör den svenska debatten ställa sig frågan om fler alternativ än en ökad efterfrågan på skoglig råvara kan finnas.

Debatten i Finland

Skogsindustriproduktionen har under de tio senaste åren minskat väsentligt i både Kanada och Finland. Det finns en rad bakomliggande orsaker, men minskad efterfrågan är nog den viktigaste. Mot denna bakgrund är det mycket märkligt att det inte tycks förekomma en seriös diskussion om den uppenbara risken för minskad skogsindustriproduktion och skogsanvändning i Sverige.

Dagens debattklimat i Sverige påminner mycket om det som rådde i Finland för några år sedan. Många tecken tydde på en omvandling i den finländska skogsbranschen men dessa undveks i debatten. Följaktligen kom de talrika nedläggningarna som en blixt från klar himmel.

I Finland har beredskapen blivit bättre

I Finland har både beredskapen för och diskussionen om olika framtida scenarier blivit klart bättre under senare år. Fortfarande finns olika uppfattningar, men de förutbestämda premisserna har blivit färre. Att tryckpappersproduktionen troligen minskar ytterligare är inget tabu längre. På längre sikt kan traditionell produktion, bioenergi samt helt nya produkter skapa mer värde än den tidigare produktionsstrukturen – men bara i bästa fall. Att skogsanvändningen skulle öka markant ens i detta alternativ anses inte längre självklart. Många tänkbara nya biomassabaserade produkter förutsätter inte så stor råvaruanvändning som de nuvarande och vissa av dem kan också bygga på annan biomassa än skog.

Dags att lyfta frågan i Sverige

I den svenska diskussionen förväntas den traditionella skogsindustriproduktionen vara på sin nuvarande nivå, den skogsbaserade bioenergin förväntas öka markant, nya skogliga produkter tillverkas i stora volymer och faktorer som rekreation, kolbindning, biodiversitet förväntas öka i betydelse. I en sådan framtid kan en ökad skogstillväxt och bättre konflikthantering tänkas vara motiverad. Dessvärre är den framtiden ej det enda alternativet. Andra scenarier, där både skogsindustriproduktion och skogsanvändning minskar, bör också diskuteras och utredas. Annars saknas beredskapen för oväntade och oönskade förlopp.

Nedskärningsvågen slår hårt

Skogsbranschen och skogsanvändningen i Sverige tar i framtiden knappast samma väg som den nu tagit i Kanada eller Finland. Däremot skulle det vara mycket märkligt, om Sverige nästan helt skulle lyckas undkomma den kapacitetsnedskärning av tryckpappersproduktionen och strukturomvandling av branschen som skett överallt i väst – och som tycks fortsätta med full styrka. Stora Ensos nedläggning av ytterligare två tryckpappersmaskiner i Sverige tyder tvärtom på att nedskärningsvågen nu på allvar når även Sverige.  Kanske dags att ta upp frågan till diskussion?

 

Jakob Donner-Amnell, jakob.donner-amnell@uef.fi, omvärldsanalytiker, Östra Finlands Universitet.