Sverige bidrar med en halv miljard till REDD + partnership

Rapportering från ministermötet i Nagoya. Debatten återspeglade ett brett stöd men också en oro.

Debatten återspeglade ett brett stöd men också en viss oro för att satsningar på REDD + minskar intresset för andra internationella skogliga fora. REDD plus Partnerskapet samlade 35 ministrar och flera hundra representanter för partnerskapet för att diskutera den fortsatta processen back-to-back med CBD-COP10. Miljöminister Andreas Carlgren betonade i sitt anförande synergierna mellan de två konventionerna samt betydelsen av en fortsatt transparant process inom partnerskapet. CBD-förhandlingarna i Nagoya gav senare under veckan konkreta resultat; såväl ett ABS-protokoll, en strategisk plan för genomförande samt en process för den vidare finansieringen.

REDD plus Partnerskapet bildades i Oslo den 27 maj i år. Under högnivåmötet i Aichi-Nagoya, Japan, den 26 oktober deltog ca 300 representanter för partnerskapet, olika intressentgrupper samt internationella organisationer. Trettiofem ministrar från de 62 länder som utgör partnerskapet deltog, varav merparten från utvecklingsländer. Japans utrikesminister Maehara och Papa Nya Guineas utrikesminister Tei Abal stod gemensamt som värdar för mötet som hölls back-to-back med CBD-COP10.

Debatten återspeglade ett brett stöd men också en oro

Många utvecklingsländer hänvisade till de fasta startåtagandena från Köpenhamn. I det sammanhanget ses REDD+ partnerskapet som ett hoppingivande exempel på att det internationella samfundet ”levererar”. EU, Belgien och Storbritannien aviserade att man kommer tillföra partnerskaps-programmet nya resurser under 2010-2012. Australien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA uttryckte sitt fortsatta stöd för REDD + partnerskapets betydelse för att stärka de gemensamma ansträngningarna för att omsätta REDD i praktiken. Dessutom uttryckte de sin beredvillighet att fortsatt stödja de operationella kostnaderna för partner¬skapets arbetsprogram under 2010-11, enligt diskussionen i Tianjin.

Miljöminister Andreas Carlgren betonade i sitt anförande betydelsen av synergier mellan de båda konventionsprocesserna UNCBD och UNFCCC samt att REDD + partnerskapsprocessen bör fortsätta vara en transpant och inkluderande process och gav stöd för det fortsatta arbetet under 2011-12. Han redogjorde även för det svenska bidraget om en halv miljard dels till GEFs (Global Environment Facility) ”skogsfönster” för uthålligt skogsbruk, dels till bilateralt stöd till REDD readiness och uthålligt skogsbruk till bl.a. Kongo, Mali, Burkina Faso, Ruanda, Mocambique och Liberia.

Synergieffekter med konventionen för biologisk mångfald var ett ofta återkommande tema för de Internationella organisationerna. CBD och UN REDD m.fl. underströk att REDD + skapar en chans att minska emissionerna. Vidare framförde de att REDD + i praktiken går att kombinera med biodiversitets¬mål, att skogen levererar en värdefull service till samhället, samt ett ökat samarbetet mellan olika aktörer. Men det uttrycktes även oro för att fokuserade satsningar på REDD + skulle kunna undandra resurser från satsningar på internationellt skogssamarbete på andra områden (UNFF).

Resultat under det gångna året för REDD + partnership

  • Efter Oslokonferensen i maj har tre arbetsmöten hållits i anslutning till klimatkonventionens möten under ledning av Japan och Papa Nya Guinea (PNG).
  • Ett expertmöte har hållits i Brasilien och ett sideevent i anslutning till UN General Assembly.
  • En struktur för en öppen och transparant mötesordning har utarbetats.
  • Sekretariatet har kontrakterats, hemsidan och en databas har byggts upp.
  • Arbetsplan för arbetet 2010-11 (12) kommer att läggas fast i Cancun.

CBD-förhandlingarna i Nagoya

CBD-förhandlingarna i Nagoya gav senare under veckan konkreta resultat; såväl ett ABS-protokoll, en strategisk plan för genomförande samt en process för den vidare finansieringen. Detta visar att det multilaterala systemet trots viss tröghet verkligen kan leverera, vilket är positivt för kommande klimatförhandlingar i Cancun, Mexico.

Vid pennan,

Nilla Thomson, departementssekreterare, Miljödepartementet

Mer information