Trender som formar framtiden

SIFI summerar omvärdsanalysen 2012

Under de senaste åren har överraskande händelser satt sin prägel på världsutvecklingen – t.ex. den globala recessionen, Europas skuldkris, arabvåren, Fukushima, höga priser på bl.a. mat, guld, energi och andra råvaror. Framtiden påverkas av sådant som ännu inte hänt – alltifrån innovationer och katastrofer till samhälleliga förändringar – Beredskap för överraskningar blir avgörande för en uthållig förvaltning av jordens naturresurser! Ett tvärsektoriellt systemperspektiv kommer att vara nödvändigt för att förstå utvecklingen.  Utgångspunkten för tankesmedjans omvärldsanalys har varit följande:

 • Världens befolkning kommer att överträffa 9 miljarder år 2050 och de behöver mat
 • Förnybara energikällor kommer att spela en central roll på vägen mot ett hållbart energisystem
 • Efterfrågan på virke och fiber produkter kommer att fortsätta att öka
 • Klimatförändringarna kommer att minska skördarna i många länder
 • Jordbruks efterfrågan på vatten förväntas öka dramatiskt

Trender som formar framtiden

För det första, global tillväxt, utvecklingsmodeller och mark-och resursutnyttjande kommer att i allt högre grad att formas och definieras av regeringarna, medborgare och privata investerare från de allt starkare ekonomiska makterna i Brasilien, Indien, Kina och andra medelinkomstländer.

För det andra, på landsbygden och i skogsområden i utvecklingsländerna – 30% av den globala landskapet – kommer fokus att ökas från allt starkare globala intressenter, både för att producera mat, bränsle, trä och vatten för att möta den globala efterfrågan och för att upprätthålla globalt relevanta ekosystemtjänster, bland annat säkra skogens kolförråd och biologisk mångfald.

Den tredje faktorn är att tävlingen om mark och resurser kommer att vara omtvistad och potentiellt våldsam. De cirka 2 miljarder ägare och innevånarna i dessa områden är bland de fattigaste och mest politiskt utslagna på jorden – och de har otillfredsställda förväntningar på rättvisa.

Trender inom handel av jord och skogsprodukter

 • Handeln med jordbruksprodukter domineras av foderprodukter, vete och sojabönor
 • Ett fåtal stora exportländerna dominerar, medan importerande länder är mer diversifierade
 • Politiska faktorer (tullar, export-restriktioner, subventioner …) begränsar utvecklingen mot en bärkraftig inhemsk produktion

Globala utmaningar inom markanvändningen

 • Globalt sett räcker marken, men inte lokalt rörande produktiv mark och rent vatten
 • Livsmedelssäkerhet, Energisäkerhet, Nationell säkerhet, Miljösäkerhet, Politisk säkerhet
 • Ökad produktion på den nuvarande jordbruksmarken är avgörande
 • Lönsamt brukande på lokal nivå med öppna handelssystem måste utvecklas
 • I framtiden kan inte Europa lita på import av råvaror

Vägen framåt mot en uthållig förvaltning av våra naturresurser

 • Utvecklingsländerna styr den globala agendan – lokala lösningar är vägen framåt
 • Nya former för styrning och samarbeten mellan den offentliga och privata sektorn behövs
 • Effektivare användning av mark – ett krav när mark blir bristvara
 • Rehabilitering av degraderade marker har en enorm ekonomisk och agroekologisk potential
 • Stor tillväxtpotential inom den gröna ekonomin och inom bioteknik och biobaserade produkter 
 • Forskning behövs kring uthållig produktion, teknikutveckling och utveckling av lokala marknader
 • Ett tvärsektoriellt systemperspektiv är nödvändigt

Rapporten – The global need for Food, Fibre and Fuel

Med tanke på snabbheten och komplexiteten i utvecklingen inom förvaltningen av jordens naturresurser så kan vi vara säkra på att våra analyser inte kommer att slå in fullt ut, dock är det helt avgörande att bra beslutsunderlag tas fram som kan leda oss i rätt riktning. Ett sådant försök finner ni i rapporten: The global need for Food, Fibre and Fuel, se https://www.sifi.se/nyheter/new-report-the-global-need-for-food-fibre-and-fuel/

Text: Fredrik Ingemarson, Programansvarig, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor, SIFI

Illustration från Sten Nilsson