Om oss

Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor

Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor (SIFI) är en ideell oberoende icke-statlig organisation. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) etablerade SIFI och var värd för tankesmedjan fram till halvårsskiftet 2013. Ingen enskild aktör finansierar verksamheten, utan den bygger på den rådgivande gruppens frivilliga insatser med finansiellt stöd via enskilda projekt.

SIFIs vision är att arbeta med förvaltning av naturresurser över sektorgränserna och särskilt skapa strategiska omvärldsanalyser gällande skogens mångsidiga användning i framtiden.

SIFI arbetar med information och analys av naturresursförvaltningsfrågor med fokus på skog, miljö och klimat. Myndigheter, företag, organisationer och individer vänder sig till SIFI för att få bättre beslutsunderlag i internationella frågor, för att etablera kontakter och få råd, etc. SIFIs databaser, länkar och kontaktnätverk har gradvis blivit mycket omfattande, men är ändå lättillgängliga.

En tillbakablick för framtidens skull

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) etablerade SIFI och var värd för tankesmedjan fram till halvårsskiftet 2013. SIFI bildades som ett projekt under KSLA, och med dess Kommitté för Internationella Skogsfrågor (KIS) som styrgrupp, vilket har beskrivits av Åke Barklund i artikeln ”En tillbakablick för framtidens skull” i KSLA Nytt & Noterat Nr 2 2013. I samma nummer av Nytt & Noterat sammanfattade Björn Lundgren tankesmedjans mycket framgångsrika arbete i artikeln ”Aktiviteter under fas I 2007-2013”.

Utveckling av nätverket

SIFI förvaltar arbetet inom internationella skogliga frågor som Kommittén för Internationella skogsfrågor bedrev under drygt tio år på KSLA. Tankesmedjan är idag ett program på Capréolus F.I. AB, med Fredrik som fortsatt programansvarig. Därmed fortsätter det framgångsrika arbete som bedrivits och dessutom har en breddning av kompetensen inom den rådgivande gruppen skett genom representation från Finland och Norge. Tankesmedjan arbetar vidare med att utveckla det starka nätverket av internationella och nordiska kontakter med institutioner, organisationer och individer.

En rådgivande grupp säkrar verksamheten

En rådgivande grupp säkrar verksamhetens fortsatta tyngd och trovärdighet både i Norden och internationellt. Gruppen består av 13 personer som är seniora, fristående experter från Norden med avsevärd internationell erfarenhet och högt anseende. Gruppen bistår med synpunkter och råd, och står dessutom till förfogande för att hjälpa till att utföra uppdrag för SIFI. Tankesmedjans basresurs för analys och aktiviteter kompletteras också med ett antal konsulter med kapacitet att utföra policy och ekonomiska analyser.

Projektfinansiering

Verksamheten bygger på uppdrag och projektfinansiering för att stärka basresurserna på sekretariatet. Tankesmedjan erbjuder tjänster som vänder sig till företag, departement, myndigheter, universitet, stiftelser och andra icke statliga organisationer.

Mandat

SIFIs mandat fortsätter att vara en oberoende skoglig tankesmedja med fokus på internationella trender och företeelser av betydelse för den nordiska skogssektorn och närliggande sektorer inom klimat och miljö med följande tre huvudmålsättningar:

 • Omvärldsanalys av frågor inom uthållig naturresursförvaltning
 • Information genom insamling, bearbetning och dissemination av internationella förhållanden och frågor
 • Stödja kapacitetsuppbyggnad för internationellt arbete

Struktur och ledning för tankesmedjan

 • Rådgivande grupp med ett antal möten per år
 • Konsulter för policy och ekonomiska analyser
 • Sekretariat med programansvarig
 • Nätverk för omvärldsanalys
 • Nätverk för resursbasfrågor

Aktiviteter

Tankesmedjan erbjuder följande aktiviteter för att uppfylla sin roll som en plattform för diskussioner och analys:

 • Hemsida med nyheter, projekt, rapporter och kalendarium
 • Nyhetsbrev med sammanställning inom omvärldsanalysområdet
 • Konsult- och forskningsinsatser
 • Utredningsuppdrag för myndigheter och organisationer
 • Anordnande av seminarier och konferenser
 • Värd för internationella studiebesök
 • Deltagande i internationella möten
 • Nätverkande med internationella policy- och forskningsinstitutioner, branschorganisationer och tankesmedjor
 • Publikationer som dokumenterar utförda omvärldsanalyser, studier, seminarier och informationssammanställningar
 • En inre tankesmedja genom bl a möten med den rådgivande gruppen

Genom regelbunden bevakning och analys av internationell skoglig information, samt effektiv förmedling av sådan information via hemsida, nyhetsbrev, seminarier och diverse publikationer har SIFI skapat förutsättningar för en strategiskt starkare internationell skoglig position i Norden.