Skoglig omvärldsanalys

Tankesmedjan för internationella skogsfrågor arbetar med information och analys av frågor som är av internationell karaktär och som potentiellt kan utgöra möjligheter eller utmaningar för den nordiska skogssektorn. Omvärldsanalysen har inget begränsat mandat med avseende på inriktningen, utan följer de frågor och trender som påverkar eller kommer att påverka den svenska skogssektorn inom följande områden:

  1. Kommersiella skogsprojekt (t ex industri, förvaltning och marknadsfrågor)
  2. Skogliga projekt med fokus på miljö (t ex klimat, biodiversitet och vattenfrågor)
  3. Skogligt utvecklingssamarbete (t ex bistånd, fattigdomsbekämpning, social och ekonomisk utveckling)
  4. Policyprocesser inom EU och FN (t ex för intresseorganisationer och statsförvaltning)
  5. Forskning och analys om den internationella skogssituationen (t ex inom fjärranalys och skoglig planering)

Tankesmedjan för internationella skogsfrågor

Centralt för tankesmedjearbetet är att verksamheten är oberoende och att individerna sitter i den rådgivande gruppen i form av sin personliga kapacitet.

En rådgivande grupp säkrar verksamhetens fortsatta tyngd och trovärdighet både i Norden och internationellt. Gruppen bistår med synpunkter och råd, och står dessutom till förfogande för att hjälpa till att utföra uppdrag för SIFI.  Följande personer ingår i den rådgivande gruppen och breddas efterhand: Lisa Sennerby Forsse, Lennart Båge, Sten Nilsson, Lisa Holmgren, Åke Barklund, Knut Øistad, Reidar Persson, Jonas Rönnberg, Jan Heino, Björn Lundgren och Fredrik Ingemarson. Tankesmedjans basresurs för analys och aktiviteter kompletteras också med ett antal konsulter med kapacitet att utföra policy och ekonomiska analyser.

 

Implementeringen av omvärldsanalysen

• Analysera konsekvenserna av internationella och regionala konventioner, regelverk och avtal som direkt eller indirekt berör Nordens skogar och skogsbruk.

• Följa den internationella skogliga forsknings- och utbildnings¬ fronten och analysera hur Sverige kan bidra till och dra nytta av detta.

• Stimulera till debatt om och framföra idéer för hur svenskt skogligt biståndsarbete med u-länder (inklusive öststaterna) kan förstärkas och vidareutvecklas.

• Stärka den svenska resursbasen för alla former av internationellt skogligt arbete, genom förbättrad utbildning, utökat student- och praktikantutbyte och förbättrad information om den internationella arbetsmarknaden för skogligt utbildade.

• Stimulera till diskussion om hur Norden kan förbättra sin kommersiella konkurrensförmåga vad det gäller skogsprodukter och skoglig kunskap.

• Verka för att Norden utökar sin aktiva närvaro och sitt inflytande i viktiga fora och institutioner, t.ex. FAO, EU, UNFF, ITTO, regionala utvecklingsbanker, IUCN, WTO, CGIAR.