Erfarenheter från Vietnam

Här samlar vi information rörande erfarenheter från biståndsarbete i Vietnam

Globalt har skogsfrågorna blivit högaktuella igen inom utvecklingsbiståndet efter 15 år av relativt ointresse bland givare och mottagare. Klimatdebatten har i hög grad bidragit till detta.

Åter aktuellt med planteringar

Aktuellt är REDD, som i korthet innebär att i-länderna ska kompensera u-länder så att de kan spara mycket av sina skogar, så att de kan fortsätta att hålla och binda upp koldioxid, förutom andra viktiga funktioner som skogar har.  Men virke och massaved  behövs ju också i u-länderna! Då blir det åter aktuellt med planteringar. World Resources Institute (WRI) har beräknat att det finns 1-2 miljarder ha degenererad eller outnyttjad mark i världen som skulle kunna restaureras. Man har t.o.m. satt ett mål att 150 miljoner ha bör planteras/restaureras till 2020. Det är här lärdomar från Vietnam kan komma in.

Rundabordssamtal och kommande seminarium på KSLA

SIFI och Skogsinitiativet anordnade ett rundabordsamtal där ett tjugotal svenskar med erfarenheter från Vietnam samlades den 20 oktober 2011. Målet var att starta en diskussion och sammanställa erfarenheter. Det skall ligga till grund för ett seminarium på KSLA under maj månad 2013. Längst ned på sidan finner ni Sten Noréns anteckningar med bilagor från det lärorika rundabordsamtalet. En sammanställning över erfarenheter från Bai Bang kommer att färdigställas under mars månad och publiceras på hemsidan.

Den 24 april arrangeras ett rundabordsamtal i samarbete med det vietnemisiska Institute of Policy and Strategy in Agriculture and Rural Development (IPSARD) och den stockholmsbaserade tankesmedjan Institute for Security and Development Policy (ISDP).

Background to the collaboration: https://www.sifi.se/nyheter/scandinavian-and-asian-models-of-forestry-practices/

Round table discussion April 24: https://www.sifi.se/event/applications-of-the-swedish-model-to-vietnam-roundtable-discussion/

Seminarium om erfarenheter från Vietnam

Den 3 juni arrangeras ett internationellt seminarium på KSLA i samarbete med det vietnemisiska Institute of Policy and Strategy in Agriculture and Rural Development (IPSARD) och den stockholmsbaserade tankesmedjan Institute for Security and Development Policy (ISDP).

Mer information: https://www.sifi.se/event/seminar-about-experiences-from-vietnam/

Program: https://www.sifi.se/nyheter/experiences-from-bai-bang-with-global-reflections/

 

Artiklar på SIFI:s hemsida

Summary of the Vietnam seminar 

The hills around Bai Bang are now covered with forests

En forskargrupp från SLU har studerat utvecklingen

Bai Bang hjälpte miljoner fattiga

Background to the collaboration

Round table discussion April 24

Seminarium om erfarenheter från Vietnam

Rapporter

Lessons learned from the development in Bai Bang
– A summary of historical successes, setbacks and future challenges

2013-05-12 Bai Bang

Vikten av att bygga upp en lokal marknad för bönderna

Foto: Mats Sandewall

Bai Bang_Nordgren_Magnusson_Grans 131029