Utvecklingen av den ryska skogssektorn fram till 2020

20 feb 2011

Professor Alekseev påtalade att infrastrukturen för produktion och export behöver förbättras. Under ett seminarium på institutionen för skogens produkter på SLU presenterade han utvecklingen i Ryssland fram tills idag, samt förväntad utveckling fram till 2020. Professor Alexander Alekseev är vice rektor vid State Forest Technical Academy i S:t Petersburg, nyinvald ledamot vid KSLA och besökte nyligen Sverige.

Presentationen bygger på datamaterial över utvecklingen i Ryssland mellan åren 1990 och 2007. Beräkningarna genomfördes under skogsbruksstrategiarbetet 2008. Prognoserna för Ryssland fram till 2020 pekar mot en fördubbling av konsumtion av papper och kartong, medan värdet av konsumtionen av möbler skall öka fem gånger jämfört med utgångsvärdet 2007. Dock har handelsbalansen inom pappers-, skiv- och möbelindustrin varit negativ under det senaste decenniet och frågan är om Ryssland kan vända på utvecklingen?

Skogssektorns aktivitet har minskat sedan Sovjetunionens fall

Under 2007 stod skogssektorn för endast en dryg procent av bruttoproduktionen i Ryssland, medan den globalt ligger på drygt 3%. Sedan Sovjetunionens fall har skogssektorn haft en negativ utveckling i Ryssland och avverkningsaktiviteten minskat kraftigt, t ex har slutavverkningsarealen minskat till hälften och anläggning av skogsbilvägar till en tredjedel.

Globalt har produktionen av skogsprodukter ökat kraftigt mellan 1990 och 2010, medan utvecklingen i Ryssland gått i motsatt riktning trots att landet har en av världens största skogstillgångar. Volymen sågad vara har minskat till en tredjedel, medan papper, kartong och massa minskat mellan 10 och 20%. Plywoodproduktionen går emot den generella trenden med en ökning på 75% mellan 1990 och 2007. Under 2007 förädlades hälften av råvaran i Ryssland, medan ¼ av rundvirket exporterades och resterande fjärdedel konsumerades i Ryssland som rundved eller ved. Sedan införsel av virkestullarna har exportandelen av rundvirke i stort upphört och aktiviteten minskat ytterligare. Bioenergiområdet fick ingen framträdande roll i analysen, men det blir allt viktigare. Ett exempel är att världens största pelletsfabrik just nu byggs utanför S:t Peterburg.

Infrastrukturen för produktion och export behöver förbättras

Ryssland har behov av utveckling inom samtliga områden, men en ökning av förädlingsgraden samt rationell och långsiktig användning av skogsresursen prioriteras. För att skapa långsiktiga affärsrelationer behöver infrastrukturen för produktion och export förbättras. Nedan följer exempel på områden med stort behov av förbättring:

  • Överavverkning av lättillgängliga områden
  • Kontroll och uppföljning av förvaltningen på samtliga nivåer
  • Investerings- och innovationsnivån 

Två scenarios av utvecklingen fram till 2020

Professor Alexander Alekseev presenterade två scenarioberäkningar för utvecklingen från 2007 fram till 2020;

Scenario 1) Baserad på nuvarande trender, utan statliga stödprogram, vilket innefattande totala investeringar i sektorn på 669,4 miljarder rubel.

Scenario 2) En innovativ utveckling med hjälp av ett statligt stödprogram, vilket innefattande totala investeringar i sektorn på 1223,2 miljarder rubel.

Enligt beräkningarna skulle scenario 1 leda till en ökning av sågad vara och massa med 40%, pappers- och kartongproduktionen skulle stiga med 25% och värdet av möbler skulle nästan fördubblas. Scenario 2 skulle leda till en ökning av sågad vara och massa drygt två gånger, en fördubbling av pappers- och kartongproduktionen och värdet av möbler skulle öka fyra gånger. De områden som idag är har störst avverkning och utvecklade industrier är nord-västra Ryssland och Sibirien, och de kommer även fortsatt att leverera mest råvara enligt beräkningarna. Dock kommer även t ex yttersta östern, drivet av utvecklingen i Kina, att öka sina avverkningar kraftigt.

Avgörande för en lyckad utveckling enligt det andra scenariot är en positiv global utveckling och att samarbetet mellan staten och den privata sektorn utvecklas med nya lösningar (statliga investeringsfonder, förbättrad infrastruktur, skattelättnader m m) som skapar förtroende för investeringar och därmed även innovation. Här tittar Ryssland på andra länder med en stark utveckling inom skogssektorn som t ex, USA, Kanada, Tyskland, Finland och Sverige.

 Avgörande faktorer för en lyckad utveckling

Professor Alexander Alekseev lyfte fram fyra faktorer som måste lösas för att utvecklingen skall vändas:

  • De institutionella förutsättningarna bygger på en omfattande byråkrati
  • Skogsbilvägnätet måste byggas ut
  • Kompetensen inom tjänstemannakåren behöver stärkas rörande spetskompetenser inom utbildning och forskning, samt internationella förhållanden.
  • Ökat samarbete mellan staten och den privata sektorn

Kunskapen om internationella förhållanden stärks bland annat genom det nya utbildnings- och forskningsavtalet som SLU och State Forest Technical Academy skrev under vid besöket i Uppsala den 26 januari. Önskar ni mer information om utvecklingen i Ryssland så kommer ni bland annat att kunna läsa om utvecklingen i nästa nyhetsbrev som släpps vid månadsskiftet mars-april.

Vid pennan,

Fredrik Ingemarson

Projektledare SIFI