Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering

27 maj 2019

Statsrådet fastställde genom ett principbeslut av den 21 februari 2019 den av skogsrådet i december 2018 godkända uppdateringen av Finlands nationella skogsstrategi 2025. Visionen och målen för strategin som för första gången godkändes 2015 är i princip oförändrade, men projektdelen har uppdaterats så att den ligger i linje med den förändrade omvärlden.

Skogsstrategin genomför de skogsrelaterade målen i Agenda 2030 och strategin lyfter tydligare än tidigare fram bland annat klimatsäkerheten och skyddet av skogarnas biologiska mångfald.

Strategin beskriver de prioriterade områdena för utvecklingen av skogsbranschen och de åtgärder som det allmänna ska koncentrera sig på under de närmaste åren som en del av den gemensamma utvecklingen av skogsbranschen. Vissa av projekten i den ursprungliga strategin är redan klara och de har i stället ersatts med nya, aktuella helheter.

De helt nya projekt som tagits in i strategin handlar om klimatsäkert skogsbruk, internationell skogspolitik och EU-påverkan samt träbaserade produkter. Som genomgripande projekt i strategin betonas digitalisering och ökad växelverkan. Diversifiering av skogsvårdsmetoder, tryggande av den biologiska mångfalden, vattenskyddet och mångsidigare näringsverksamhet ingår nu i allt fler av projekten i strategin.

En strategisk projektportfölj har utformats utifrån de olika åtgärderna, och genomförandet av projektportföljen främjar på bästa sätt en ökning av den välfärd som skogsbranschen genererar och säkerställandet av olika hållbarhetsaspekter. I den uppdaterade projektportföljen ingår tio integrerade projekt.

MMM_8_2019_Finlands nationella skogsstrategi 2025_en uppdatering_F_2102