Genomlysning av Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor

31 okt 2011

Målet med genomlysningen är dels att utgöra underlag för tankesmedjans fortsatta arbetsstrategi dels att utgöra ett underlag för en diskussion med tilltänkta finansiärer. Den bygger i huvudsak på intervjuer med kommitténs ledamöter men också på inhämtat material från sekretariatet.

Resultatet av det första verksamhetsåret visar att målen för aktiviteterna har uppnåtts och att budgeten har hållits. Intervjuerna visar på en stor uppskattning av seminarier, nyhetsbrev och hemsida. Dessa visar också på det växande behovet av omvärldsanalys – att följa den breda utvecklingen av allt från framväxande trender till konkreta förhandlingar kring en mängd frågor inom t ex klimat- och markanvändningsområdet.

Tankesmedjan bör utifrån det identifierade behovet av omvärldsanalys utgöra en oberoende plattform och brygga mellan myndigheter, forskning, näring och andra icke statliga organisationer med en strategisk rådgivande funktion. Dess analys bör addera till de ingående organisationernas perspektiv och beskriva helheten och de långsiktiga trenderna även inom andra sektorer av relevans för medlemmarna. Större resurser behövs dock för att säkra långsiktighet, kapacitet och genomslag för verksamheten. KSLA uppfattas som en bra, bred och oberoende bas för tankesmedjan. En ökad statlig finansiering välkomnas.

Slutsatsen är att nuvarande mandat, struktur och ledning är ändamålsenlig. Vid en ökad finansiering bör styrgruppens roll och mandat formaliseras. Deltagarkretsen bör ses över i syfte att tillförsäkra att samtliga intressenter finns representerade. Dagens aktiviteter är uppskattade, men det finns ett behov att nå ut bredare med information och öka utbytet med andra tankesmedjor. Sekretariatet föreslås ha kapacitet för programverksamhet, ett aktivt nätverksarbete, samt förmåga till att nå ut med information. Då det nuvarande namnet SIFI är väl inarbetat så föreslås det bibehållas som akronym för tankesmedjan.