Internationella färdigheter inom den skogliga utbildningen

24 mar 2011

Samarbetet mellan Sverige och Finland fortsätter med ett seminarium den 4 maj i Helsingfors.

Färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag

Helsingfors Universitet bjuder i samråd med KSLA, Östra Finlands universitet, Forstmästar-förbundet, METO – Skogsbranschens Experter samt finska jord- och skogsbruksministeriet in till att diskutera färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag under ett endags-seminarium den 4 maj.

Målgrupperna är alla som är intresserade av förutsättningarna för export av skoglig know-how, särskilt de som arbetar med skogsutbildning och rekrytering av sakkunniga för internationella skogsuppdrag, skogsstuderande vid universitet och högskolor, skogssektorns arbetsgivare, etc.

Målet är att kritiskt granska de internationella färdigheter som skogsfolket utrustas med i dagens undervisning och praktik, att studera rekryteringsfrågan och attraktiviteten gällande internationella skogsjobb samt komma med förbättringsförslag och idéer till samlade insatser, eventuellt också på ett bilateralt eller nordiskt plan.

Stark svensk representation

Sverige har representanter från SLU, Sida, Naturvetarna, Skogsindustrierna, KSLA och inte minst studenter på plats i Helsingfors. Dessutom deltar direktör Peter Holmgren från FAO.

Detta svensk-finska samarrangemang är en uppföljning av det lyckade seminariet på KSLA den 3 december 2010 – ”Internationella karriärvägar”. Jan Heino, på  jord- och skogsbruksministeriet, och Fredrik Ingemarson på Sekretariatet för internationella skogliga frågor har initierat samarbete utifrån erfarenheter från projektet kompetensbasutveckling som pågått under fyra år inom den svenska skogssektorn.