Ny EU-förordning kring handel med timmer och träprodukter

15 nov 2010

Syftet är att hindra att olagligt avverkat timmer, eller produkter med sådant trä, hamnar på EU:s marknad. Som ett medel för att genomföra EU FLEGT:s handlingsplan har rådet och parlamentet antagit förordning (995/2010) om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Förordningen slår fast att det är förbjudet att placera olagligt avverkat timmer, eller produkter med sådant trä, på EU:s marknad.

Förordningen omfattar alla aktörer på marknaden som säljer och köper trä och träprodukter. Definitionen av vad som ska betraktas som olagligt avverkat utgår från avverkningslandets lagstiftning. Förordningen fastställer skyldigheter för verksamhetsutövare som handlar med timmer och/eller träprodukter, samt för handlare i den efterföljande förädlings- och försäljningskedjan. Aktörerna ska visa “tillbörlig aktsamhet” (due diligence), vilket i princip innebär att den som handlar med virke ska kunna visa att det kommer från lagligt avverkade källor.

Vad innebär begreppen verksamhetsutövare och handlare på den inre marknaden?

Förordningen fastställer skyldigheterna för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på den inre marknaden för första gången, såväl som skyldigheter för handlare på den inre marknaden.

Med verksamhetsutövare avses varje fysisk eller juridisk person som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden.

Med handlare på den inre marknaden avses varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet säljer eller köper på den inre marknaden timmer eller trävaror som redan släppts ut på marknaden

Förordningens innehåll

Förordningar (regulations) som har trätt i kraft gäller direkt och likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen. För en mer detaljerad beskrivning av hantering av skogsfrågor inom EU och EU:s rättsakter – se rapporten Internationell skogspolicy.

Förbud

Det är förbjudet att släppa ut timmer eller trävaror från olaglig avverkning på marknaden

Tillbörlig aktsamhet (Due diligence)

Verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ska visa tillbörlig aktsamhet. Förordningen anger hur ett system för tillbörlig aktsamhet ska vara uppbyggt.

Handlare på den inre marknaden

Handlare på den inre marknaden ska utmed hela leveranskedjan kunna identifiera vem som levererat timmer eller trävaror samt, vid behov till vilka de har levererat timmer eller trävaror.

Behöriga myndigheter

Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för tillämpningen av förordningen.

Övervakningsorganisationer

Ett system med övervakningsorganisationer ska tillämpas. En övervakningsorganisation ska etablera och utvärdera system för tillbörlig aktsamhet och bevilja verksamhetsutövare rätt att använda det. Övervakningsorganisationen ska även kontrollera att dessa verksamhetsutövare använder systemet för tillbörlig aktsamhet på korrekt sätt.