Riktlinjer för mark-, fiske- och skogsrättigheter

15 mar 2012

Slutgiltigt godkännande på FAO i maj

De internationella samtal som ägde rum på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i förra veckan för att slutföra förhandlingarna om en uppsättning frivilliga internationella riktlinjer för en ansvarsfull förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av mark, fiske och skogsresurser har framgångsrikt avslutats. De föreslagna riktlinjerna är nu förberedda för ett eventuellt slutgiltigt godkännande av Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på ett extra möte i Rom i mitten av maj.

Omfattande process

”När riktlinjerna godkänts kommer de vara frivilliga att tillämpa, men eftersom de har upprättats i en så omfattande och inkluderande process och eftersom det är en gemensam uppfattning att riktlinjer som dessa i högsta grad behövs, räknar vi alla med att de kommer sätta ribban för beslutsfattare.” säger Yaya Olaniran, CFS:s nuvarande ordförande. ”Faktum är att vi redan ser regeringar som arbetar för att deras policys och arbetssätt ska hålla samma linje som CFS:s riktlinjer.” tillägger han.

Framtagna i kontext med ökad konkurrens om mark

De frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull styrning och förvaltning av markrättigheter, fiske och skogar, The Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, formulerar grundläggande principer och praxis som regeringar och andra aktörer kan hänvisa till när man administrerar mark-, fiske- och skogsrättigheter för att på bästa vis kunna stödja sin befolknings intressen och främja en tryggad livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling. Riktlinjerna har utvecklats under de senaste tre åren i en långtgående process där involverade regeringar, organisationer från civilsamhället, ideella organisationer, lantbrukarorganisationer och den privata sektorn har deltagit. De föreslagna riktlinjerna är framtagna i ett sammanhang med ökad konkurrens om mark och andra naturresurser vilket beror på en rad faktorer såsom befolkningstillväxt, urbanisering och storskaliga uppköp av jordbruksmark i låginkomstländer från både utländska och inhemska investerare.

Viktig roll i att utrota hunger

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva gratulerar deltagarna i förhandlingarna för att ha uppnått ett viktigt delmål, och fortsätter: ”De frivilliga riktlinjerna kommer ha en viktig roll i utmaningen att utrota hungern och trygga livsmedelsförsörjningen för varje barn, kvinna och man och att detta sker på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.”Riktlinjerna omfattar ett brett spektrum av frågor såsom att främja jämställda markrättigheter för kvinnor och män, att skapa transparent diarieföring som är tillgänglig för fattiga människor på landsbygden och att erkänna och skydda informella, traditionella rättigheter till mark, fiske och skogar.

Referens för nationella myndigheter

När riktlinjerna väl har blivit officiellt godkända av CFS kommer de fungera som en viktig referens för nationella myndigheter när de antar lagar och utformar policys som är relaterade till ägande- och nyttjanderätten av mark, fiske och skogsresurser. Riktlinjerna syftar också till att ge investerare och exploatörer tydliga direktiv för bästa praxis samt ge riktmärken till civilsamhällsorganisationer som arbetar med markrättigheter, vilka de kan använda i sitt arbete med landsbygdsutveckling.

God samarbetsvilja

Nittiosex länder och EU, som är en medlemsorganisation i FAO, har tillsammans med frivilligorganisationer, civilsamhällsorganisationer, FN-organ och andra internationella organisationer, lantbrukarorganisationer och representanter för den privata sektorn deltagit i flera diskussionsomgångar med öppna arbetsgrupper inrättade av CFS i syfte att förhandla om utformningen av riktlinjerna. De sista och avslutande förhandlingarna hölls den 5- 9 mars på FAO:s huvudkontor i Rom.”Den samarbetsvilja som dessa förhandlingar, ledda av Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning, har visat är värd att hyllas. Detta är en välkommen dialog vilket är viktigt för de frivilliga riktlinjerna och nödvändigt för att bemöta andra utmaningar som är relaterade till livsmedelsförsörjningen och landsbygdsutvecklingen”, säger Graziano da Silva.

På väg mot ett slutgiltigt godkännande

CFS:s sekretariat kommer snart att publicera texten med riktlinjerna (som förra veckan slutfördes av arbetsgruppen) på sin hemsida. Kommittén kommer behandla texten för ett slutgiltigt godkännande vid ett möte som preliminärt planeras att äga rum i Rom den 18 maj. CFS är den högsta internationella arenan där berörda parter arbetar tillsammans för att trygga livsmedelsförsörjningen för alla. Den består av regeringar, FN-organ, organisationer från civilsamhället, nätverk för lantbruksforskning, finansiella institutioner, organisationer från den privata sektorn och privata välgörenhetsorganisationer. CFS sekretariatet består av personal från FAO, den internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s Livsmedelsprogram (WFP).

Text och foto; FAO:s Pressmeddelanden, 14 mars

Kontaktperson; Jakob Lundberg – Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Information om de frivilliga riktlinjerna

FAO:s arbete med markrättigheter

Uttalande av FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva till arbetsgruppen för de frivilliga riktlinjerna, 7 mars 2012

Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS)