Sverige har nått finalen inför IUFRO 2019

1 jun 2013

Det svenska anbudet valdes ut för vidare behandling med Tyskland och Brasilien

Tre finalister presenteras i Costa Rica

Under en klarblå himmel genomförde IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ett besök till Stockholm i slutet av mars månad för att bedöma organisationen bakom det svenska anbudet. Efter en noggrann utvärdering valdes därefter Sverige ut att slutligen presentera ansökan tillsammans med två andra anbud för IUFROs styrelse den 10 juni i Costa Rica. Styrelsens beslut offentliggörs i slutet av juni. SIFIs programansvarige Fredrik Ingemarson presenterar den svenska ansökan med stöd av rektor Lisa Sennerby Forsse på plats i San José.

 

SIFI koordinerar ansökan

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker värdskapet för International Union of forest Research Organizations (IUFRO) XXV världskongress 2019. Sekretariatet för internationella skogsfrågor (SIFI) har initierat och samordnat ansökningsprocessen. En nationell arbetsgrupp för IUFRO har byggts upp i syfte att ta ett övergripande ansvar för att ansökan utformas i linje med IUFROS önskemål. Sverige kommer även att ha en vice ordförandekandidat för IUFRO inför 2014 i form av professor Björn Hånell, SLU.

 

IUFROs världskongress – en global mötesplats

IUFRO:s världskongress är en av de största globala skogliga mötesplatserna med omkring 3,000 delegater. Den sammanför forskare och intressenter från alla delar av världen för att diskutera tvärvetenskapliga och tekniska frågor som rör prioriterade områden inom forskning, politik och förvaltning. Kongressen som genomförs vart femte år återspeglar IUFRO:s ledande roll som globalt nätverk för forsknings­samarbete inom natur – och samhällsvetenskap.

 

Gränsöverskridande utmaningar

Samarbetet inom IUFRO har det primära syftet att presentera effektiva och forskningsbaserad svar på skogsrelaterade frågor av intresse för beslutsfattare och andra grupper i samhället även utanför skogssektorn. IUFRO har definierat sex centrala teman i sin nuvarande strategi. Dessa teman är: Skogar för människor, Skog och klimatförändringar, bioenergi, Bevarande av biologisk mångfald, Interaktioner vatten och Resurser för framtiden. Särskild uppmärksamhet ägnas åt deras ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Med utgångspunkt från

mer än 250 vetenskapliga enheter i 9 divisioner stödda av tvärvetenskapliga arbets-

grupper är IUFROs nätverk unikt positionerat för att ta itu med hela spektrumet av gränsöverskridande utmaningar som är förknippade med skog och träd, läs mer i SIFIs nyhetsbrev Nr 9.

 

Kriterier för utvärderingen

De viktigaste kriterierna för utvärderingen av förslagen är värdland och stad, finansiella åtaganden, kongressplats och exkursioner. Skogssektorn har varit en av hörnstenarna i uppbyggnaden av den svenska ekonomin och är idag den största nettoexportsektorn. Sveriges Lantbruksuniversitet har nyligen utvärderas och rangordnas som första klass inom flera viktiga skogliga forskningsområden. Sveriges långa erfarenhet av att hantera skogen och dess resurser illustrerar betydelsen av den svenska modellen med stabila institutioner, marknader och en kontinuerlig utbildning och dialog med forskning och intressenter. Värdskapet för en världskongress skulle också vara ett utmärkt tillfälle att lyfta Sveriges internationella profil, vilket är också är bakgrunden till att SIFI engagerat sig i ansökningsprocessen.

Sveriges utveckling mot en grön ekonomi

De boreala skogarna har mycket att erbjuda i form av unika ekosystem av stor betydelse för det globala klimatet. Förvaltning av ekosystemen och brukandeformer varierar kraftigt från det öppna landskapet i söder till de bergiga områdena i norra Sverige. Exkursioner ingår i kongressprogrammet och ger en enastående möjligheter att belysa hållbart skogsbruk och den historiska och politiska utvecklingen mot en grön ekonomi.

 

Välkomstbankett i Stadshuset

Om Sverige blir utsett till värdland så bjuder Stockholm stad på en välkomstbankett i Stadshuset. Staden rankas högt som internationell kongresstad och har utmärkta kommunikationer och fina övernattningsalternativ i city. Därifrån tar man sig snabbt ut till Älvsjö med direkttåg vart 10e minut. Stockholmsmässan är högt rankat ur ett internationellt perspektiv och den uppfyller IUFROs krav på att anläggningen skall klara öppnings-och avslutningsmöten för 3000 personer, inneha ett flertal mötesrum för tekniska möten och välanpassade utrymmen för informella möten samt en flexibel mässlokal.

 

Stöd från det Nordiska Ministerrådet

Det Nordiska Ministerrådet stödjer ansökan tillsammans med ett stort antal svenska intressenter som varit mycket engagerade i planeringen. Erfarna exkursionsledare har lagt upp programmet som täcker in vårt vackra land från norr till söder, och inte minst har vi redan i detalj planerat gemensamma exkursioner till våra nordiska grannländer. Arbetet med den svenska ansökan har gett oss fina möjligheter att marknadsföra Sverige och Norden. Jag är övertygad om att Stockholm skulle vara en utmärkt plats för den kommande kongressen 2019 som då firar 90 år sedan den VII kongressen hölls i Sverige 1929.

 

 

Text: Fredrik Ingemarson

Ordförande för den svenska organisationskommittén inför IUFRO 2019

Programansvarig för Sekretariatet för internationella skogsfrågor (SIFI)