Uppdatering av den finska skogspolitiken

27 maj 2019

Den långa traditionen med nationella skogspolitiska program fortsätter i Finland. 

Nu har den fyra år gamla skogsstrategin uppdaterats genom ett omfattande samarbete mellan olika intressentgrupper.

År 2014 överlämnade statsrådet en skogspolitisk redogörelse till riksdagen. Den styr användningen av de finska skogarna fram till 2050. Redogörelsen efterföljdes år 2015 av den Nationella skogsstrategin 2025. I den prioriteras de mål och detaljerade åtgärder som bidrar till att de strategiska målen i den skogspolitiska redogörelsen kan uppnås.

 

Uppdatering av skogsstrategin 2025

Nu har den fyra år gamla skogsstrategin uppdaterats genom ett omfattande samarbete mellan olika intressentgrupper. Slutresultatet har getts den beskrivande titeln Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering. Såsom tidigare har arbetet letts av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av det nationella skogsrådet. Statsrådet har fastställt uppdateringen genom ett principbeslut den 21 februari 2019.

 

Omvärldsanalys

Visionen och målen för strategin är i princip oförändrade, men projektdelen har uppdaterats så att den ligger i linje med den förändrade omvärlden. Strategin lyfter tydligare än tidigare fram bland annat klimatsäkerheten och skyddet av skogarnas biologiska mångfald. Vidare beskriver strategin de prioriterade områdena för utvecklingen av skogsbranschen och de åtgärder som skall prioriteras under de närmaste åren som en del av den gemensamma utvecklingen av skogsbranschen.

 

Strategisk projektportfölj

De helt nya projekten som tagits in i strategin handlar om klimatsäkert skogsbruk, internationell skogspolitik och EU-påverkan samt träbaserade produkter. Som genomgripande projekt i strategin betonas digitalisering och ökad växelverkan. Diversifiering av skogsvårdsmetoder, tryggande av den biologiska mångfalden, vattenskyddet och mångsidigare näringsverksamhet ingår nu i allt fler av projekten i strategin.

En strategisk projektportfölj har också utformats. Syftet är att på bästa sätt främja en ökning av den välfärd som skogsbranschen genererar. Därtill betonas vikten av olika hållbarhetsaspekter.

 

Statsmaktens roll

Statsmaktens roll gällande skogsstrategin är starkt förknippad med ledning, finansiering och uppföljning. Frågor som rör finansieringen av de strategiska projekten enligt den nationella skogsstrategin behandlas årligen i samband med ram- och budgetprocesserna för statsfinanserna. Strategin genomförs till den del som genomförandet ankommer på myndigheterna, framför allt inom ramen för anslagen i statsbudgeten. Därtill kan projektfinansiering från EU bli aktuell.

 

Globala trendernas inverkan på uppdateringen

Uppdateringen innehåller bedömningar av strategins ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser för samhället. Samtidigt behandlas den osäkerhet som råder i omvärlden och de globala trendernas inverkan på skogssektorn.

 

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar

Statsrådets principbeslut om den nationella skogsstrategin 2025 verkställs inom ramen för strategiska projekt. Skogsstrategin stödjer verksamheten vid olika departement och inom förvaltningen. Jord- och skogsbruksministeriet samordnar verkställigheten och uppföljningen, men många andra departement bidrar till att olika projekt genomförs.

 

Verkställande organ

Det nationella skogsrådet har till uppgift att bistå jord- och skogsbruksministeriet i vittsyftande och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Samtidigt är skogsrådet ett samarbetsforum för den offentliga skogsförvaltningen och den privata skogssektorn. I denna roll följer skogsrådet upp och främjar genomförandet av skogsstrategin.

Verkställigheten av skogsstrategin främjas förutom av skogsrådet av ett arbetsutskott som lyder under rådet, av nätverken samt av styrgrupperna för de strategiska projekten. Styrgruppernas mandattider varierar. I grupperna ingår företrädare för både förvaltningen och intressentgrupperna. Andra grupper och processer kan också nyttjas för att främja genomförandet av den nationella skogsstrategin.

 

Grupp för internationell skogspolitik

Internationell skogspolitik är viktig för Finland och ges stor tyngd i uppföljningen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en grupp för internationell skogspolitik som också den är en undergrupp till skogsrådet. I sammansättningen ingår medlemmar i den internationella arbetsgruppen för skogstjänstemän. Till gruppens utvidgade sammansättning kallas medlemmar från de viktigaste departementen samt från förvaltningen, forskningsinstitut och också intressentgrupper. I samband med uppföljningen av de strategiska projekten kan även EU-sektionen för skogspolitik och samarbetsorganet för internationell naturresurspolitik anlitas.

 

 

Källa:

 

Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering. Statsrådets principbeslut 21.2.2019. Jord- och skogsbruksminsteriets publicationer 2019:8

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161387

 

Jan Heino