Kunskapskälla för nordiska aktörer om strategiska vägval

8 feb 2013

Ny SIFI-rapport i samarbete med Finlands Jord- och Skogsbruksministerium

Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige kring möjligheterna att främja spridning och export av finskt och svenskt skogligt kunnande. Finlands Jord- och Skogsbruksministerium har varit drivande kraft på den finska sidan och tankesmedjan för internationella skogsfrågor – SIFI – på den svenska. Rapporten presenterar en historisk tillbakablick, globala trender, förutsättningar och behovsanalys, samt åtgärdsförlag för att stärka export av skogligt kunnande från Finland och Sverige.

En god exportpotential

Internationella skogliga uppdrag finns i huvudsak inom områdena bistånd, internationella organisationer, näringsliv och universitet. Idag är de flesta utlandsverksamma skogliga akademikerna anställda inom näringslivet. En historisk återblick visar dock på biståndssamarbetets betydelse för att bygga upp internationell erfarenhet och kompetens inom den svenska skogssektorn. Skogsbranschens kunnande i Finland och Sverige uppvisar en god exportpotential som emellertid till en del är outnyttjad.

Krävs samförstånd om gemensamma åtgärder

För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden för tjänster inom området skoglig know-how måste mer stöd ges i form av sektorsövergripande, gemensamma åtgärder som utvecklar och mobiliserar det skogliga kunnandet och bidrar till att öka utbudet av konkurrenskraftiga tjänster från våra länder. Vad som behövs är ett samförstånd mellan statsmakten och de företag som erbjuder sina skogliga tjänster på den öppna marknaden, om vissa gemensamma åtgärder, t ex rörande forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella uppdrag.

Inspiration och kunskapskälla

Skriften skall ge inspiration och utgöra en kunskapskälla för nordiska aktörer rörande strategiska vägval inom internationella skogliga frågor och kompetensutveckling.

Text: Fredrik Ingemarson, Jan Heino, Reidar Persson och Sune Haga